KioSK 2008

Letný tábor slovenského nezávislého divadla a tanca 25. – 27. 7. 2008

 

PROGRAM FESTIVALU:

PIATOK, 25. 7.

18.00, divadelné štúdio, Stanica
DISK: PLAZENIE

Známy ochotnícky súbor Disk z Trnavy a ich „štylizované pohľadnice zo života“. Inscenácia je voľným rozjímaním o neurčitosti, nejasnosti a nekonkrétnosti. Hlas sa používa skôr pre zvuk ako pre význam a ani dynamický či statický pohyb hercov nepomáha nič vyjasniť a zrozumiteľniť.
Réžia: Blaho Uhlár

20.30, pódium pod nadjazdom, Stanica, koncert / Kofola Sessions

ŽIVÉ KVETY

Živé kvety po troch rokoch opäť na Stanici. Skupina donedávna úzko spojená s dnes už neexistujúcim bratislavským divadlom Stoka, robí hudbu tak, ako málokto na Slovensku. Bigbít so srdcom, poézia s razanciou. Speváčka Lucia Piussi a gitarista Peter Bálik sú dušou kapely, ktorá hrá úprimne, naozaj a nadoraz. Ich koncert z roku 2005 patrí medzi tie, na ktoré sa nezabúda.

—————————————————

SOBOTA, 26. 7.

11.00, galéria, Stanica, diskusia
„…aj motyka vystrelí?“

Stretnutie zástupcov nezávislých kultúrnych inštitúcií, ktoré spolupracujú na vytvorení prvej slovenskej kultúrnej siete. Čo znamená „kultúrny network“? Aké sú možnosti spolupráce v rámci networku? Predstavenie niektorých sietí fungujúcich v Európe. Určenie konkrétnych krokov pre vytvorenie siete. Pozvaní sú všetci, koho táto problematika zaujíma.

17.00, divadelné štúdio, Stanica
DEBRIS COMPANY : SOLILOQUY

Tanečno-divadelná mikroadaptácia poslednej kapitoly románu Jamesa Joyeca Ulysses a tanečný „monológ“ koncertnej speváčky a manželky Leopolda Blooma – Molly Bloom. V tanečnom výraze sa snaží reagovať na Joyecov špecifický jazyk zaplavený emocionalitou na hranici reality a sna, svätosti a hriešnosti.
Réžia: Jozef Vlk, choreografia: Stanislava Vlčeková

19.30, divadelné štúdio, Stanica
SkRAT : NARODENINY

Narodeninový večierok, na ktorý by bolo bývalo lepšie neprísť. Kto unesie toľko právd, poloprávd a klamstva o sebe, o svojej minulosti a budúcnosti? Hudba, spev, absurdné aj realistické divadelné skice a „všetko, čo majú a nemajú radi“ ľudia, ktorí sa ocitli v strede. Narodeniny získali cenu Grand Prix na festivale Nová dráma 2008 za inscenovanie súčasného slovenského textu.
Réžia: kolektív tvorcov

21.00, pódium pod nadjazdom, Stanica, párty / Kofola Sessions
PRESSBURGER RETRO DJ CLUB

Phony DJ a profesor Zaplátaný hrajú originál slovenské tango a foxtrot z pôvodných šelakových platní!

————————————————–

NEDEĽA, 27. 7.

17.00, divadelné štúdio, Stanica
ID: : ORTOPOETIKUM

Spoločný divadelný a výskumný projekt člena ID:, Debris company a aktivnagruppa, ktorý sa inšpiroval telesnými nedostatkami niektorých zapojených tvorcov. Formálne je skôr poetickou, pohybovou lekárskou správou o stále viac chátrajúcom ľudskom fyzične, než tanečným divadlom.
Réžia: Maja Hriešik (ID:), Debris Company, choreografia: Stanislava Vlčeková

19.00, divadelné štúdio, Stanica
KATARÍNA MOJŽIŠOVÁ: AUKCIA

Úryvky choreografií Kataríny Mojžišovej sú licitované na verejnej dražbe. Prostredníctvom hry s identitou a hodnotou tanečného diela sa Aukcia stáva zábavným skúmaním idey umeleckého vlastníctva.
Réžia, choreografia, interpretácia: Katarína Mojžišová

—————————————————–

Filmy /galéria, Stanica, premietané v sobotu a nedeľu v prestávkach medzi predstaveniami/:

Jozef Vlk: Deň (2004, 21 min.) – Nezávislý tanečno-experimentálny film bez slov, plný tanečných a obrazových výpovedí z nereálneho prostredia, je príbehom dvoch mužov a ich zážitkov po autonehode.

Dušan Vicen: Láska (krátky film o Zorrovi) (2007, 30 min) – Sú manželia a majú okolo 40. On (Ľubo Burgr) je vysokoškolský profesor, Ona (Inge Hrubaničová) je žena v domácnosti, starajúca sa o dve malé deti. Medzi nimi sa pomaly ale čoraz hmatateľnejšie rozrastá veľká čierna diera. Skôr, ako ich celkom pohltí, sa v jedno slnečné dopoludnie stretnú na bizarnom rande v hotelovej izbe, ktoré sa skončí presne tak ako tušili. Vo filme zaznejú skoro zabudnuté, nadčasové piesne Ľuba Burgra, v nenapodobiteľnom podaní Laca Keratu, Inge Hrubaničovej a Zuzany Piussi. Vlado Zboroň, ako Hlas z rádia, predvedie brilantnú filozofickú úvahu na tému šťastie.

Vstupné na jednotlivé podujatia (predstavenia, koncert): 100,- / 60,- Sk (dospelí/študenti)

Permanentka na celý festival: 300,- / 180,- Sk (dospelí/študenti)

Vstup na sobotnú párty je voľný.

Letný tábor slovenského nezávislého divadla a tanca Kiosk 2008 vznikol v spolupráci s Divadelným ústavom a s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

ENGLISH 

Summer Camp of Slovak Independent Theatre and Dance 25.-27.7.2008

MAIN PROGRAMME:

FRIDAY, July 25

18.00

DISK (TRNAVA): GROVELLING
A well-known amateur theatre company Disk from Trnava and their „stylized postcards from life“. Performance is a kind of free thinking about indeterminacy, obscurity and intangibility. Voice is used more as a sound material than as a meaningful interpretation of texts. And as for the dynamic or static movements of the actors, they also work in a slightly illogical way.

Directed by: Blaho Uhlár

20.30, concert / Kofola Sessions

ŽIVÉ KVETY (Living Flowers or Flowers Alive [probably more precise])

Živé kvety is a Slovak alternative band associated around singer Lucia Piussi and guitarist Peter Bálik. Until 2007 they were closely linked to the cult underground theatre Stoka in Bratislava. They play a mix of folk rock and punk, full of energy, outrightness and strength. Their concert in 2005 at Stanica was one of the most unforgettable.

—————————————————–

SATURDAY, July 26

11:00

Meeting of independent cultural centres

17.00

DEBRIS COMPANY : SOLILOQUY
Dance and theatrical micro-adaptation of the last chapter of James Joyce´s Ulysses and a dance „monologue“ of an opera diva and Leopold Bloom´s wife – Molly Bloom. The nature of dance expression is a reaction on Joyce´s peculiar language flooded by emotions from the border between a reality and a dream, btween sacredness and sin.

Directed by: Jozef Vlk, choreography: Stanislava Vlčeková

19.30

SkRAT : Christopher McKey – BIRTHDAY
A birthday party that would have been better not to come to. Who can bear so many truths, semi-truths and lies about one’s self, one’s past and future? Music, singing, absurd as well as realistic sketches, and “everything loved and disliked” by people who found themselves in the middle. The performance has been awarded Grand Prix at festival New Drama 2008 for staging a contemporary Slovak drama.

Directed by: collective creation

21.00, Dance party / Kofola Sessions

PRESSBURGER RETRO DJ CLUB

Phony DJ a professor Zaplátaný play original Slovak tango and foxtrot from original shellac LP-ies!

—————————————————–

SUNDAY, July 27

17.00

ID: : ORTOPOETIKUM
Common theatrical and research project of ID:, the Debris Company and aktivnagruppa inspired by physical limitations of some participating artists. Formally, it is rather poetic, physical medical record about increasingly decaying human physicality than a dance theatre.

Directed by: Maja Hriešik (ID:), Debris Company, choreography: Stanislava Vlčeková

19.00, Theatre performance

KATARÍNA MOJŽIŠOVÁ: The Auction
In The Auction extracts of Katarina Mojžišová´s are put to public auction. Playing with the identity and value of the dance piece, The Auction is an entertaining investigation into the concept of creative ownership.

Directed by, choreography, interpretation: Katarína Mojžišová

——————————————————

FILMS (screened at the intervals between performances):

Jozef Vlk:  Deň – Experimental dance film, full of dance and visual images from unreal setting, is a story of two men and their experiences after car accident.

Dušan Vicen: Láska (krátky film o Zorrovi) – A married couple, both around 40, between them gradually a big black hole is growing. Before it absorbs them totally they have a bizarre date in a hotel room. In the film you can hear almost forgotten, timeless songs of Lubo Burgr and a brilliant philosophic reflection on theme “happiness”.