for english scroll down

Kontexty súčasného tanca

bloky prednášok

Štvrtok, 26. 07., 13.00 Nová synagóga, Kaviareň 

 

Prednáška Kontexty súčasného tanca predstavuje krátky exkurz do teórie tanca, nahliadnutie do medzinárodných kontextov a prezentáciu aktuálnej slovenskej a českej tanečnej a performatívnej scény.

V úvode odhalí česká teatrologička Jitka Pavlišová teoretické zázemie súčasného tanca a jeho prieniky s performatívnym umením. Slovenská divadelná kritička Katarína Cvečková predstaví v ďalšej časti emblémové osobnosti slovenského súčasného tanca a tanečného divadla. V nadväznosti na to česká teatrologička a kritička Barbora Kašparová uvedie prehľad tvorcov českej tanečnej scény.

Prednáška je súčasťou workshopu kritického myslenia a písania o tanci Píš ako tancujú.

Jitka Pavlišová vyštudovala odbor divadelná veda na Masarykovej univerzite v Brne a Universität Wien. Od roku 2013 pôsobí ako odborná asistentka na Katedre divadelných a filmových štúdií Univerzity Palackého v Olomouci so zameraním na nemeckojazyčnú divadelnú oblasť a súčasný tanec a performanciu. Dlhodobo spolupracuje s viedenským TanzQuartier a medzinárodnými festivalmi ImPulsTanz, Divadelní Flora a Tanz im August. Momentálne dokončuje publikáciu s názvom Konceptuální obrat v současném tanci a performance.

Barbora Kašparová absolvovala štúdium divadelnej vedy a prekladateľstva nemčiny na Masarykovej univerzite v Brne. Počas štúdia absolvovala zahraničné pobyty na univerzitách v Bochume a vo Viedni, kde prenikla do nemeckej tanečnej vedy, ktorou sa inšpirovala aj pre vlastný výskum. Tanec a súčasné formy divadla reflektuje v rôznych médiách, ale najmä na webu tanečnízóna.cz. V aktuálnom čísle časopisu Theatralia vyšla jej prvá teatrologická štúdia o Tanztheateri Piny Bausch.

Katarína Cvečková vyštudovala teóriu a kritiku na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. ​Aktuálne pôsobí ako odborná redaktorka časopisu kød – konkrétne o divadle. Je spoluzakladateľkou kultúrneho spolku MLOKi a redaktorkou internetového magazínu o divadle a kultúre mloki.sk. ​Venuje sa divadelnej kritike a pravidelne publikuje ​vo viacerých médiách, medzi ktoré patria aj tanečné časopis​y​ Tanec, ​SALTO​ tanečnízóna.cz. ​​V rámci doktorandského štúdia sa ​momentálne ​zameriava na prieniky medzi divadlom, tancom a performanciou na súčasnej slovenskej scéne. ​

_____

Lecture Contexts of Contemporary Dance presents a short excursion into the theory of dancing; insight into international contexts and presentation of the current Slovak and Czech dance and performance scene.