5 October

Martin Kollár / ČR/ SR / 2016 / 61 min / english friendly

scenár, kamera: Martin Kollár, strih: Alexandra Gojdičová, Marek Šulík, hudba: Michal Novinski

 

Tichý príbeh o mužovi, ktorý čaká na dôležitú operáciu. Keď sa dozvie, že mu možno ostáva iba pár mesiacov života, vydá sa na cestu bez cieľa, no s „konečným termínom“, ktorým je 5. október. Je to príbeh o hľadaní miesta na svete, o tom, aké je ťažké opäť si nájsť domov. Cesty hlavného hrdinu sú kombináciou útekov a stavov absolútneho pokoja. Sú útekmi pred sebou samým, neznesiteľnými situáciami a počasím, naplnené zháňaním peňazí a každodenným hľadaním miesta na prespanie. Sú kontaktom s ľuďmi, ktorých hrdina stretáva a ktorým rozpráva o svojich cestách. Sú vyjadrením jeho špeciálneho spôsobu prepojenia s prírodou a so zvieratami. A v neposlednom rade je tento film príbehom jedného brata.

 

TRANSLATION BY GOOGLE TRANSLATE:

A quiet story about a man who is waiting for an important operation. When he learns that he may only have a few months left to live, he embarks on a journey without a destination, but with a "deadline" of October 5th. It is a story about finding a place in the world, about how difficult it is to find a home again. The journeys of the protagonist are a combination of escapes and states of absolute peace. They are escapes from oneself, unbearable situations and weather, filled with raising money and daily search for a place to sleep. They are the contact with the people whom the hero meets and to whom he tells about his travels. They are an expression of his special way of connecting with nature and animals. And last but not least, this film is the story of one brother.