Eva Vozárová & Fero Király: All You Can Eat

45 min.,
audiovizuálna esej o možnostiach, stávkach a výberoch človeka v post-dejinnej kultúrnej situácii,
slovak language

Sme programovateľné biostroje. Sme kognitívne samostatné bytosti. Sme mnohobunkovce zmietané náhodou.
Domnievame sa, že sa rozhodujeme sami za seba, ale občas sa radi spoľahneme na vesmírny hod kockou. Je to súčasť hry.
Svoje životy sme si vybrali buď sami, alebo nám ich vybrali rodičia, alebo spoločnosť alebo možno predkovia z jaskýň.
Sme vzdelaní, skúsení, niečo už vieme. 
Naučili sme sa rozoznávať dobré od zlého, zodpovedné od nezodpovedného, potrebné od nepotrebného, kvalitu od nekvality a hodnotné od nehodnotného, nadhodnoty a naničhodnosti. Či?
Svoj výber krúžkujeme aj preškrtneme. 
Ide nám to ľahko! 
Rozumieme váhe svojich rozhodnutí a nebojíme sa ich použiť.
A čo ste si dnes kúpili na večeru vy?
Pre vašu voľbu stlačte číslo tri.

Podľa výskumov urobí dospelý človek denne desaťtisíce rozhodnutí. 

V tom istom CPU bežia popri sebe rutinné rozhodovacie procesy, ktoré vykonávame automaticky, a vyššie kognitívne funkcie vyžadujúce kreativitu, energiu a vyhodnocovanie komplexných konštruktov.

Dva typy systémov neprestajne vyjednávajú o nároku na výpočtovu kapacitu našich hláv.

Výsledok tejto kalkulácie formuje priestor, v ktorom sa naše rozhodovanie odohráva, ovplyvňuje jeho kvalitu a je kľúčový pre programovanie našich životov a dizajnovanie budúcnosti.

Krédom druhu Homo sapiens je zdanie, že slobodná vôľa je naša výsada. All You Can Eat skúma možnosti, z ktorých si vyberáme, podmienky, v ktorých sa rozhodujeme, autonómnosť, v ktorú veríme, a pozornosť, ktorú našim voľbám venujeme v dobe, keď rozhodnutia ktoréhokoľvek jednotlivca majú potenciál modelovať globálnu skutočnosť.

All You Can Eat je hudobno-vizuálne predstavenie o rozhodovaní pre dvoch performerov. Je výsledkom procesu volieb, výberov zo známych aj neznámych možností, ochutnávania, reťazenia rozhodnutí, výpočtov, pravdepodobností a kompromisov. 

Ponúknite sa.

 

Koncept, réžia, performancia, text, video, scéna: Eva Vozárová, Fero Király
Dramaturgické konzultácie: Petra Fornayová
Hudba, sound design a livecoding: Fero Király
Hlas: Eva Vozárová
Scénografické konzultácie: Jan Ptačin
Scénografická asistencia: Bianka Radačovská
Video editing: Fero Király
Sound editing: Eva Vozárová
Technická réžia a softvér: Fero Király
Web scraping: Adam Baranec, Fero Király
Produkcia: Združenie ooo
Asistencia produkcie: Greta Grega
Vizuál: Matej Lacko
Foto- a videodokumentácia: Šimon Lupták, Patrik Toman
Premiéra: 7. 6. 2024, P*AKT kultúrne centrum, Bratislava
Projekt podporil ako hlavný partner z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.
Projekt bol podporený z rozpočtu Hlavného mesta SR formou štipendia z Nadácie mesta Bratislavy.

V predstavení boli použité citácie, materiály, odkazy a inšpirácie od/z: Joscha Bach; Vilém Flusser: Postdějiny; Philip Glass: Einstein on the Beach; Stephen Wolfram: A New Kind of Science; Daniel Kahneman: Thinking Fast and Slow; Susanne Kennedy & Markus Selg: Einstein on the Beach & Angela; Fero Király: How Much Can We Understand, Fishcore & 2^33; J. R. R. Tolkien: Silmarillion; autorstvo korpusu výskumov v téme rozhodovania; a ďalších.

Toto predstavenie vznikalo v dialógoch s neurónovou sieťou Chat GPT. 
Ďakujeme za možnosť rezidencie v Divadle Pôtoň v Bátovciach v máji a júni 2024.

ENGLISH

According to research, an adult makes tens of thousands of decisions every day.

In the same CPU, routine decision-making processes that we perform automatically and higher cognitive functions that require creativity, energy and evaluation of complex constructs run side by side.

The two types of systems are constantly negotiating claims on the computational capacity of our heads.

The outcome of this calculation shapes the space in which our decision-making takes place, influences its quality, and is central to programming our lives and designing our futures.

The credo of the species Homo sapiens is the appearance that free will is our prerogative. All You Can Eat explores the options we choose from, the conditions under which we make choices, the autonomy we believe in, and the attention we pay to our choices in an era when the decisions of any individual have the potential to shape global reality.

All You Can Eat is a music-visual performance about decision-making for two performers. It is the result of a process of choices, selections from known and unknown options, tasting, chaining decisions, calculations, probabilities and trade-offs.

Offer.