András Cséfalvay

Otis Tarda

12 min.
english friendly

kino pre dropa

Pochopenie moci a dominancie, dôležitosti úrovní biodiverzity a zrodu konkurencie, to všetko je spojené s históriou evolúcie. Súťažiť je prirodzené. Robia to všetky zvieratá. Alebo tak si hovoríme a vyvodzujeme závery pre naše sociálne správanie, ktoré odzrkadľuje vonkajší prírodný svet. Ak sa priblížime k základným textom evolučného výskumu, uvidíme, ako sú niektoré vzory objavené vo vtedajšom prírodnom svete inšpirované Malthusom alebo ekonomickým prostredím 18. storočia. Konkurencia je prirodzená, pokiaľ je náš model prírody postavený na myšlienkach súťažiacich jednotiek.

Evolučné vedy zašli ďaleko a dozvedáme sa o evolučných stromoch, ktoré nie sú postupnými súťažami, ale kombináciou rýchlej adaptácie, hľadania rovnováhy a priamej spolupráce viacúrovňových druhov.

Duše poháňané súťažou, dávame si pauzu a projektujeme nové evolučné objavy späť do ekonomiky. Ako by mohla fungovať ekonomika, ak by v skutočnosti nebola modelovaná v kruhovom argumente? Ako by vyzeral ekvilibristický ekonomický model? Keby sexuálne prejavy zvierat neboli len túžbou po pozornosti, konaním sebeckého génu, ale nadhodnotou, výkonom, umením, na ktoré by sa ostatné druhy mohli pozerať. Biodiverzita nie ako efektívnosť, ale práve naopak: ako opulentná neefektívnosť. Len sa pozrite, čo hovoria tieto zvieratá.

TRANSLATION BY GOOGLE TRANSLATE:

cinema for dropa

Understanding power and dominance, the importance of levels of biodiversity and the birth of competition are all linked to the history of evolution. Competing is natural. All animals do it. Or so we tell ourselves and draw conclusions for our social behavior that mirrors the external natural world. If we approach the basic texts of evolutionary research, we will see how some of the patterns discovered in the natural world at the time were inspired by Malthus or the economic environment of the 18th century. Competition is natural as long as our model of nature is built on the ideas of competing units.

Evolutionary science has come a long way, and we are learning about evolutionary trees that are not gradual competitions, but a combination of rapid adaptation, the search for equilibrium, and the direct cooperation of multilevel species.

Souls driven by competition, we pause and project new evolutionary discoveries back into the economy. How could the economy work if it wasn't actually modeled in a circular argument? What would an equilibrium economic model look like? If the sexual expressions of animals were not just a desire for attention, the act of a selfish gene, but a surplus value, a performance, an art that other species could look at. Biodiversity not as efficiency, but quite the opposite: as opulent inefficiency. Just look at what these animals have to say.