24. 7. / štvrtok

18.00 a 21.00 h, súčasný tanec, S1, bez jazykovej bariéry Peter Šavel a kol.: Bakkheia – dancing on the edge

Tanečné predstavenie pohybujúca sa na tenkej hranici medzi tým čo vnímame ako šialenstvo a ako genialitu. Traja tanečníci poskytujú svoje telá nekončiacim transformáciam, neutíchajúcemu cykleniu, morfujúcej ceste v osamotení. Približujú sa, dotýkajú sa, pokúšajú sa komunikovať, no vždy narážajú na nesúlad kontextov, v ktorých sa ich telá ocitajú.

Ako v dnešnej dobe komunikujeme? Hovoríme o rovnakých veciach? Počúvame, len aby sme odpovedali alebo aby sme naozaj porozumeli? Neustále opakujeme vlastné názory, každý sám za seba, každý na vlastnom “smart zariadení”, spolu a pritom sami. Dokáže sa vôbec ešte naše “animálne ja” pretlačiť cez hrubú vrstvu sociálnych noriem?

BAKKHEIA – odvodené od Bacchus; rímsky ekvivalent starogréckeho Dionýza, uctievaného zväčša tímy na kraji spoločnosti. Ich exstatické oslavy boli snahou o rituálne dosiahnutie slobody takej, ako ju prežíval samotný Dionýzus – detinskej a neobmedzenej hranicami sociálnych noriem. Boli priestorom na vyjadrenie úplnej osobnosti, protipólom pre jednotlivca obmedzeného svojim sociálnym postavením.

Choreografia, koncept, réžia: Peter Šavel Účinkujúci, spolupráca: Gyula Cserepes, Soňa Ferienčíková, Tereza Ondrová Svetelný dizajn: Ints Plavnieks Hudba: J. S. Bach & The Knife Video: Richard Chomo

Web: http://peterko3s.wix.com/petersaveldance

Inhabiting the Space, Vol. 4 (len o 21.00 h) Už tradične niektoré z predstavení KioSKu doplnia krátke vstupy v podobe talkshow a javiskovej improvizácie ako platforma pre bezprostredné stretnutie tvorcov s tvorcami a divákmi. V priestore sa tentokrát zabývajú performeri Jaro Viňarský, Matthew Rogers a klavirista Kamil Mihalov a v stretnutí “za horúca” ponúknu vlastnú inšpiráciu či reflexiu práve videného s cieľom podporiť ju aj u diváka. Nejde o kritiku či hodnotenie videného, ale o snahu povzbudiť vnímanie umenia a dialóg, v ktorom viac načúvame ako hovoríme.

Inhabiting the Space sa skladá z dvoch častí: 1. Rozhovor s tvorcami, ktorý dáva možnosť nahliadnuť do rôznych živých kontextov ich kreatívneho sveta, s otázkami zameranými na tému sebareflexie. 2. Vstup iných tvorcov, ich kolegov, do priestoru s tým, čo v ňom / nich predstavenie zanechalo. Aby to nemali jednoduché, dostanú od tvorcov predstavenia k dispozícii tri aociácie, ktoré sa im spájajú s ich vlastnou tvorbou a tie priamo na mieste spracovať.

19.30 h, spoločensky angažované divadlo, S2 Divadlo Pôtoň: Krajina nepokosených lúk

Megametaforickú správu o Slovensku a Slovákoch, tvoria prazvláštne jazykové obrazy odkazujúce na formovanie slovenského národa, na budovanie vlastnej identity, vzťah k pôde, k územiu, k domovu, k tradíciám, ale sú aj o našom vykročení z priemernosti, xenofóbii a o nespočetných migračných vlnách smerom na západ. Mikuláš Hoblina Šahanský vytvoril v štrnástich obrazoch niekoľko novodobých mýtov opierajúc sa o slovanskú mytológiu, ktorá je presiaknutá vlkolakmi, čarodejnicami, hladom a tmavými nocami s mesiacom v splne, ale motívy čerpal aj zo slovenských ľudových rozprávok, ktoré sú zase plné zamordovaných panien, silných junákov, krvi a strachu.

Krajina nepokosených lúk je súčasnou výpoveďou tvorcov o stave Slovenska a v mnohom ide o hyperbolizovaný pohľad na seba samých – učupených pod Tatrami.

Autor textu: Mikuláš Hoblina Šahanský Réžia: Iveta Ditte Jurčová Účinkujú: Henrieta Rabová, Viera Dubačová, Daniela Gudabová, Branislav Matuščin, Iveta Ditte Jurčová, Michal Ditte, Ondrej Remiáš Dramaturgia: Michal Ditte Výtvarný koncept: Milan Mikula, Miroslav Sedlák, Iveta Ditte Jurčová, Marika Šebeňová Hudobný poskladateľ: Karol D. Horváth Autor hudby k obrazu “Doma je len doma”: Dr. Pezinskyj Produkcia: Sandra Polovková

Web: www.poton.sk YouTube kanál: www.youtube.com/theatrepoton

6.00pm, 9.00pm, contemporary dance, S1, no language barrier Peter Šavel and col. (Be, Sk, Cz, Hu): Bakkheia – Dancing on the Edge

BAKKHEIA is a dance performance moving within the thin border between what we perceive as crazy (as sickness, as foolish, as autistic) and as genius (as free, child or animal like, honest, non-restricted). Three dancers offer their bodies to an endless transformation, an ongoing circle, a morphing voyage of solitude. Coming close to each other, they touch, they attempt to communicate, but they always fall into a discrepancy of contexts, which they propose.

How do we communicate nowadays? Do we really talk about the same things? Do we listen to understand or just to reply? We constantly repeat our own statements, each on our own, each with own “smart technology”, close to each other and yet so lonely… Is this an absolute solitude, or does the human animal push through even the thickest shield of social norms?

BAKKHEIA – from Bacchus; Roman equivalent of Dionysus, the God worshiped in the rituals called Dionysian mysteries mostly by the ones standing outside of the society, the (wo)men without equal rights to fully be who they are within the social structures of the ancient Greek state. These ecstatic festivities were rituals of becoming as free in spirit as the God him self- childish, with no boundaries of social consensus and norm. The space for the minority to express their full personality. A counterpoint for the individual who is restricted through his social status.

Created by: Peter Šavel Created with & performed by: GyulaCserepes, SoňaFerienčíková, TerezaOndrová Light design: IntsPlavnieks Music: J. S. Bach & The Knife Video: Richard Chomo

Web: http://peterko3s.wix.com/petersaveldance

Inhabiting the Space, Vol. 4 (only at 9.00pm) Traditionally, some of the performances on KioSK are complement with short inputs in the form of talk shows and stage improvisations. This time the space will be occupied by performers Jaro Viňarský, Matthew Rogers and pianist Kamil Mihalov and in the meeting their “hot” offer will be personal inspiration, or reflection of just seen performance. Inhabiting the Space is a platform for immediate interaction between artists and artists and between artists and audience. It is not about critics or review of seen performance, but about an effort to encourage the perception of the art and dialogue in which we listen more than we speak. Audience will be able to leave the space right after the performance as well.

7.30pm, socially committed theatre, S2 Theatre Pôtoň: The Land of Uncut Meadows

Bizarre language frames reffering to the act of the formation of Slovak nation, the building own identity, the relation to the ground, to the territory, to home, to traditions, to our step from averageness, xenophobia, and uncountable migratory waves to the West form a megametaphoric message about Slovakia and Slovaks. Mikuláš Hoblina Šahanský in 14 frames created a few latter-day myths related to the Slavic mythology, which is full of werewolfs, witches, famine and dark nights with full moon. He was also inspired by Slovak traditional fairy-tales full of murdered virgins, strong young men, blood and fear.

The Land of Uncut Meadows is a contemporary artist’s statement about Slovakia’s condition. It concerns mainly hyperbolic view on themselves – squatted under Tatras.

Author: Mikuláš Hoblina Šahanský Direction: Iveta Ditte Jurčová Performed by: Henrieta Rabová, Viera Dubačová, Daniela Gudabová, Branislav Matuščin, Iveta Ditte Jurčová, Michal Ditte, Ondrej Remiáš Dramaturgy: Michal Ditte Art concept: Milan Mikula, Miroslav Sedlák, Iveta Ditte Jurčová, Marika Šebeňová Music compositor: Karol D. Horváth Music author of the frame “Doma je len doma”: Dr. Pezinskyj Production: Sandra Polovková

Web: www.poton.sk YouTube channel: www.youtube.com/theatrepoton