27. 7. / nedeľa

10.00 h, diskusia, parkStan Ranné fórum

10.00 – 17.00 h, fyzická inštalácia, Nová synagóga RootlessRoot Company, Jozef Fruček: Nekonečná inštalácia

Nekonečná inštalácia ako fyzická kompozícia neustálej premeny, kde vzniká stále nový a nový objekt, ďalšia, iná inštalácia. Ktorá z nich je krajšia a kto o tom rozhoduje? Pravidlá estetiky neexitujú, nie je nič, a predsa je všetko. Hranice umenia tvoríme my. Ilúzie sú ponechané na nás, vidíme len to, čo je skutočné, a to je v tomto prípade priestor, človek a materiál.

Jozef Fruček, choreograf a tanečník pôsobiaci v Grécku, sa Nekonečnou inštaláciou oslobodzuje od svojho umeleckého statusu a počas dňa bude v priestoroch Novej synagógy využívať svoju fyzickú silu pri práci s drevom. Jednoduchosť inštalácie spočíva v nesutálej premene kompozícií a prenosu veľkých drevených klátov z miesta na miesto. Čistota akcie v priestore s historickým a umeleckým nánosom neotvára žiadny rozsiahly koncept, ale svojou jednoduchosťou otvára základné otázky týkajúce sa zmyslu a hodnôt umenia a práce.

Na inštaláciu je možné prísť sa pozrieť kedykoľvek počas dňa. Koncept, realizácia: Jozef Fruček / RootlessRoot Company

10.00am, discussion, parkTent Morning forum

10.00am – 5.00pm, physical installation, Nová synagóga, no language barrier RootlessRoot Company, Jozef Fruček (Gr, Sk): Endless installation

Endless installation as a physical composition of constant metamorphosis, where new and new object is being created, next, other installation. Which one of them is more beautiful and who does take a decision about that? Aesthetic rules don’t exist, there is nothing, but however there is everything. We create limits of the art. Illusions are up to us, we see only what is real, in this case a space, a human and a material.

Jozef Fruček, choreographer and dancer, who has a stint in Greece, liberates himself by Nekonečná inštalácia from his artistic status and during day he will use his physical strength at the work with wood in Nová synagóga. A simplicity of the installation is in constant metamorphosis of compositions and transport of huge wooden boards from place to place. A purity of the action in the space with historical and artistic sediment doesn’t open any wide concept, but with its simplicity opens basic questions reffering to a sense and values of the art and the work.

It’s possible to come to see the installation anytime during day. Concept, realization: Jozef Fruček / RootlessRoot Company