Miriam Budzáková, Simone Lorenzo Benini

With their virgin eyes, gambling on the Milky Way of a home-made tombola

50 min.
no language barrier
performatívna inštalácia

Predstavme si, že sa konečne môžeme bez výčitiek pozerať na to, čo sa deje okolo nás. Pozerali by sme sa na to, čo sa rozpadá, a bolo by to úplne v poriadku. Nemuseli by sme sa obávať, že ak by sme nezasiahli, veci by mohli dopadnúť zle. A to, že by sme chceli s niečím pomôcť, by bola katastrofa.

Prostredníctvom performatívneho času sa spoločne naladíme a nájdeme v sebe tú pravú pasivitu. Sled symbolicky sa rozkladajúcich katastrofických udalostí vás prevedie zážitkom, v ktorom sa nemusíte obávať ničoho okrem obáv.

Vychutnáme si ovocnú šťavu z čerstvo natrhaných pomarančov. Možno nájdeme balans v balansovaní.

Koncept a performance: Miriam Budzáková, Simone Lorenzo Benini

Imagine that we can finally look on without any remorse at what is going on around us. We would look on at the disintegrating, and it would be perfectly fine. Things would fall apart and it would be perfectly normal. We wouldn't have to worry that if we didn't intervene, things might turn out badly. And the fact that we would want to help with something would just be a catastrophe.

Through the performative time, we tune in together and find true passivity in ourselves. A sequence of symbolically decaying catastrophic events will bring you through an experience where there is nothing to worry about, except the worries. Let's finally indulge in what we are not indulging in. 

Enjoy the fruit juice from freshly picked oranges. Perhaps we find balance in balancing.