CITOVÁ NÁKAZA

for english scroll down

CITOVÁ NÁKAZA

imerzná audiovizuálna inštalácia

25. 7. - 28. 7. (štvrtok - nedeľa)

CITOVÁ NÁKAZA sa formou imerznej audiovizuálnej inštalácie pokúsi o skúmanie a rozvíjanie potenciálu empatie. V mozgu jedinca, ktorý niečo zažíva, resp. vykonáva určitú činnosť, prebieha rovnaký neurologický proces ako u toho, kto tohto jedinca sleduje. Jednou z teórií je, že tzv. zrkadlové neuróny umožňujú vcítenie sa do druhého. Človek môže v rôznej miere pociťovať empatiu voči druhému. Čo však predurčuje jej mieru? Ako sa empatia líši v závislosti od prvého, druhého jedinca, ich vzťahu či situácie, v ktorej sa títo jedinci ocitnú? Je možné empatiu rozvíjať? Sme svedkami jej otupovania? Čo ak spoločnosť čelí citovému vyhoreniu? _________ In the form of immersive audiovisual installation, Emotional Contagion will try to explore and develop the potential of empathy. In the brain of an individual who is experiencing something or performing an activity, the same neurological process takes place as in the person who follows that individual. One theory is that the so-called mirror neurons make it possible to empathize with one another. One can feel empathy towards another to varying degrees. But what determines this? How does the level of empathy differs from one individual to another, how is it influenced by their relationship or the situation they find themselves in? Is it possible to develop empathy? Are we witnessing her blunting? What if society faces emotional burnout?