Divadlo Statického Objektu

for english scroll down buy tickets

Divadlo Statického Objektu

konceptuálna performance

Piatok 27. 07., 15.30, 21.00 Nová synagóga

   

„Statický objekt sa ocitol v úzadí, v priestore hranice medzi nudou a nepotrebnosťou. Nie je však objekt vykazujúci znaky stabilnej pozície niečím, čo umožňuje odlišný druh interaktivity? Zdieľania vnímaním?" (Manifest DiStO)

Za skratkou DiStO se ukrývá Divadlo Statického Objektu – spoločný projekt Matěja Smetanu, Martina Piačeka a Jána Kraloviča. Túto konceptuálnu performance možno chápať ako živú kolektívnu výstavu objektového umenia, ktorá využíva prvky divadla a „magického” potenciálu javiskových prezentačných technológií. Projekt DiStO sa snaží reflektovať statický umelecký objekt ako formu, ktorá podnecuje ku koncentrovanému vnímaniu. Autori - kurátori využívajú k rozvíjaniu sveta objektov časovo limitovanú formu scénických prezentácií. DiStO je dokonalou ukážkou iného divadla. Autori ho nazývajú konceptuálnou performance, ale ešte viac by mu možno svedčalo označenie antiperformance. Projekt, ktorý skúša a pokúša divácku trpezlivosť, koncentrovaný zážitok balansujúci na pomedzí divadelného a výtvarného umenia. Diela vytvorené na mieru festivalu Kiosk a priestoru Novej synagógy.    Autori diel: Ján Gašparovič Rado Čerevka Lucia Gašparovičová Roman Štětina Jana Kalinová Jiří Kovanda Barbora Zentková s Juliou Gryboś Juraj Gábor Ilustračná fotografia: Katarína Hládeková - This is Distory, 2017 _____

"The static object was in the limp, in the space between the boredom and the needlessness. But is not an object displaying characters of a stable position something that allows for a different kind of interactivity? Share perceptions? "

(Manifest DiStO)

DiStO stands for the Theater of the Static Object - a collective project by Matěj Smetana, Martin Piaček and Jan Kralovič. This conceptual performance can be seen as a lively collective exhibition of object-oriented art that uses the elements of theater and the "magical" potential of stage presentation technologies. The DiStO project attempts to reflect a static artistic object as a form that stimulates a concentrated perception. Authors - curators use the time-limited form of scenic presentations to develop the world of objects. DiStO is a perfect showcase of another theater. Authors call it conceptual performance, but even more it could be called the anti-performance. A project that tests the patience of the audience; it is a concentrated experience balancing on the border between theatrical and visual arts. The works were created specifically for the KIOSK festival and the space of New Synagogue.