Frem

Viera Čakanyová / ČR / SR / 2019 / 73 min /

strih: Marek Šulík, Viera Čakanyová, kamera: Tomáš Klein, Viera Čakanyová, zvuk: Miroslav Tóth, Stanislav Abrahám

Ľudská identita dospela do krízového bodu. Umelá inteligencia exponenciálne rastie a klimatická kríza je čoraz naliehavejšia a nezvratná. FREM je unikátnym experimentálnym dokumentom, ktorý odráža podobu nového sveta a zobrazuje svet prírody za hranicami ľudského vnímania skutočnosti.

Film je reakciou na súčasnú vlnu posthumanistického myslenia spôsobeného rozvojom technológií a umelej inteligencie rovnako ako klimatickou krízou. Ľudský druh si začína uvedomovať svoju nedôležitosť a pominuteľnosť a ľudská identita sa ocitá v kríze. Snímka FREM sa pokúša tento pocit reflektovať a vytvárať odľudštený a odcudzený pohľad na krajinu a prírodu za hranicami ľudského vnímania skutočnosti. Kusé myšlienky a útržky dialógov, rôznorodá hudba prerušovaná ruchmi a glitchmi a zdanlivo zmätená, neukotvená kamera vytvárajú znepokojivú filozofickú úvahu nad limitmi antropocentrického myslenia.

 

TRANSLATION BY DeepL:

 

Human identity has reached a crisis point. Artificial intelligence is growing exponentially and the climate crisis is becoming more urgent and irreversible. FREM is a unique experimental documentary that reflects the shape of the new world and depicts the natural world beyond human perception of reality.

The film is a response to the current wave of post-humanist thinking caused by the development of technology and artificial intelligence as well as the climate crisis. The human species is becoming aware of its unimportance and transience, and human identity is in crisis. FREM attempts to reflect this feeling, creating a dehumanised and alienated view of landscape and nature beyond the limits of human perception of reality. Bite-sized thoughts and snippets of dialogue, disparate music punctuated by bustles and glitches, and seemingly confused, unanchored cinematography create a disturbing philosophical reflection on the limits of anthropocentric thinking.