Interpellation (carpet stories v. 3)

Tomáš Moravanský: Interpellation (carpet stories v. 3) 

30. - 31. 7. / 12.00 - 20.00 / Nová synagóga, Sngg Studio interaktívna inštalácia

  „Hej, vy tam, pohnite sa, aby vám nič neušlo!“ Predstavme si prechádzajúce sa indivíduum. Niekde, zvyčajne za ich chrbtom, sa ozve interpelácia, „Hej, vy tam!“ Jeden z oných jedincov, v deväťdesiatich percentách prípadov je to ten, na koho interpelácia mieri, sa otočí, pretože verí, tuší, vie, že sa jedná o neho, a teda uznáva, že ten, na koho interpelácia mieri, je skutočne on. Existencia ideológie a interpelácie indivíduí ako subjektov je podľa Althussera jednou, a tou istou vecou. Interpelácii sme vystavovaní kedykoľvek a za akýchkoľvek podmienok. Aj keď si myslíme, že sa ocitáme zvonka ideológie, sme v skutočnosti stále v jej vnútri. Subjekty, ktoré sú zo strany ideológie interpelované, sa už z definície domnievajú, že sa im podarilo ocitnúť sa mimo ideológiu. Ideológia ostatne žiadny vonkajšok nemá. Tento rys ideológie, súvisiaci s funkciou ne-rozpoznávania, sa označuje termínom zapretia. Jednoducho povedané, ideológia nikdy neprizná svoju ideologickú povahu, a subjekt nie je ničím iným ako výsledkom pôsobenia interpelatívnych síl.  Aby interpelácia bola skutočne efektívna, subjekt predovšetkým musí uveriť, že je to práve on, kto je interpelovaný, a nie niekto iný. „Hej, vy tam!“ –  to je modelová interpelatívna výzva, tvoriaca rudimentárny základ akéhokoľvek interpelatívneho procesu. Skúsenosť ukazuje, že interpelácia prakticky nikdy neminie svojho človeka. Či už ide o slovnú výzvu alebo o zahvízdanie, interpelovaný vždy spozná, že ten, kto je interpelovaný, je skutočne on.