Lukáš Karásek

zážitková diskusia: Hľadanie postavy v maske

Ochutnáme skúmanie zvláštnych postáv, ktoré si každý nosíme v sebe. Práca bude zameraná na objavovanie netušených možností fyzikality nášho tela a prekvapenia seba samého a na to, akými spôsobmi takéto možnosti objavovať. Lukáš vychádza zo svojho štúdia divadla masiek, pohybového divadla a práce na postave klauna; práca bude fyzická, namáhavá a zábavná.

 

TRANSLATION BY GOOGLE TRANSLATE:

experiential discussion: Searching for a figure in a mask

We will taste the exploration of the strange characters that we all carry inside us. The work will be focused on discovering the unsuspected possibilities of the physicality of our body and surprising ourselves and on the ways to discover such possibilities. Lukáš is based on his study of mask theatre, movement theater and work on the character of a clown; the work will be physical, strenuous and fun.