Lachende Bestien

Kohlhaas (podle Heinricha von Kleista)

czech and slovak language
ekoteroristická inscenácia - ale iba akože

Lachende Bestien sa ku „kohlhaasovským motívom“ vracia opakovane. Novela Heinricha von Kleista rozpráva príbeh muža, ktorému sa stane krivda. V honbe za nápravou zákonnými prostriedkami sa dostane do momentu, kedy legálne prostriedky nestačia. Michael Kohlhaas v boji za spravodlivosť prekračuje zákon, používa násilie. Lachende Bestien prekračujú interpretáciu a púšťajú sa do autorského komentára. Inscenácia nie je štúdiou o tom, kedy sa z človeka stáva terorista. Alebo partizán. Alebo revolucionár. Ale mohla by byť.

Na javisku sa objavia kone – ale iba akože
Na javisku sa vyzýva k násiliu – ale iba akože
Na javisku sa prekročí zákon – ale iba akože?

Lachende Bestien v Kohlhaasovi nadväzujú na svoju líniu autorského divadla, ktoré demonštruje, scudzuje a obrusuje jasné hrany medzi osobným a politickým, medzi alternatívnym a činoherným divadlom. Aktualizuje princípy brechtovského divadla, s textom predlohy hrá interpretačnú hru a divadlo samotné je materiál.

Koncept a réžia: Hába, Spišák
Hudba: Čížek
Scénografia: Černá
Hrajú: Čížek, Hába Zmrzlá, Hába, Spišák
Dramaturgická spolupráca: Švecová
Produkcia: Svobodová

Lachende Bestien returns to "Kohlhaasian motifs" repeatedly. Heinrich von Kleist's novella tells the story of a man who is wronged. In his pursuit of redress through legal means, he reaches a point where legal means are not enough. In his fight for justice, Michael Kohlhaas goes beyond the law, using violence. Lachende Bestien goes beyond interpretation and ventures into authorial commentary. The production is not a study of when a man becomes a terrorist. Or a guerrilla. Or a revolutionary. But it could be.

Horses appear on stage - but only as of
There's a call to violence on stage - but only as if
On stage, the law is broken - but only as if?

In Kohlhaas, Lachende Bestien continue their lineage of auteur theatre that demonstrates, scudifies and abrades the clear edges between the personal and the political, between alternative and drama theatre. He actualizes the principles of Brechtian theatre, plays an interpretive game with the text of the play, and the theatre itself is the material.