Zebastian Méndez Marín, Lucia Kašiarová

Exergonická odysea

45 min./1 blok
Vstupy: 11.00, 12.00, 13.00
english friendly

performatívna inštalácia

Choreografie bez ľudí, statický tanec, divadlo bez účinkujúcich, pokus vložiť sa do kontextu, kde sme mimo. Nechajte priestor dýchať bez nás. Javisko je ľudskou prázdnotou, kde sa najjednoduchšie reakcie stávajú hlavným hrdinom bublajúceho, páchnuceho a zhnitého tanca. Čas, priestor, herci, pohyb, zvuk, svetlo, každý prvok je tu. Táto performatívna inštalácia vznikla ako hravá reakcia na otvorenú výzvu Kiosku, ako aj osobné želanie umeleckej spolupráce od dvoch nových lídrov Divadla Štúdio tanca v Banskej Bystrici. Využili túto príležitosť stretnúť sa ako umelci v neviditeľnom prostredí, aby odhalili časti svojich utopistických snov o možnej budúcnosti divadla bez ľudí.

Koncept a ne-účinkovanie: Zebastian Méndez Marín, Lucia Kašiarová, Juraj Poliak
Umelecké a technické zabezpečenie: Juraj Poliak
Chemický konzultant: Andrej Boháč

 

TRANSLATION BY GOOGLE TRANSLATE:

 

EXERGONIC ODYSSEY

performative installation

Choreography without people, static dance, theater without performers, an attempt to insert ourselves into a context where we are outside. Let the space breathe without us. The stage is a human void, where the simplest reactions become the protagonist of a bubbling, smelly and rotten dance. Time, space, actors, movement, sound, light, every element is there. This performative installation was created as a playful response to the open call of the Kiosk, as well as a personal wish for artistic cooperation from the two new leaders of the Studio Dance Theater in Banská Bystrica. They used this opportunity to meet as artists in an invisible environment to reveal parts of their utopian dreams of a possible future of theater without people.