Peter Gonda a kol.

OK CARBON

120 min.
english friendly

divadelná partitúra pre človeka a stroj

V OK CARBON sa skupina dobrovoľníkov pokúša pracovať s performatívnym potenciálom neurónových sietí. Umelá inteligencia sa stáva pre nehercov nevyspytateľnou partnerkou. Počas mesačného skúšania vznikla divadelná partitúra zložená z interakcie človeka a stroja, improvizácie a hudobných zložiek. Základný princíp práce s neurónovou sieťou spočíva v neustálom vkladaní vstupov, na ktoré sieť reaguje. Jej odpovede sú založené na štatistickom modele vychádzajúcom z rozsiahlej databázy anglického jazyka. Účinkujúci vedú konverzáciu s technológiou a technológia vedie konverzáciu s nimi. Predstavenie tak stojí na variácii tohto jednoduchého motívu. OK CARBON nadväzuje na prax divadelného režiséra Petra Gondu, ktorý skúma možnosti práce s nehercami. Všetko, čo sa profesionáli snažia eliminovať – stres, zmätok, chybovosť – sa tu stáva súčasťou výkonu. 

Koncept a réžia: Peter Gonda
Dramaturgia: Adam Dragun
Hudobná dramaturgia: Michal Cáb
Scénografia: Matěj Sýkora
Architektúra kódu: Samuel Michalik
Tvorba objektu: Natália Sýkorová
Produkcia: Klára Mamojková, Tereza Dvořáková, Lucia Račková
Účinkujú: Karolína Ježková, Anna Kárníková, Eliška Kupcová, Eva Oliva, Lenka Pražáková, Alna¨Procházková, Jolana Ritterová, Hana Sarvajová, Lucie Sčurková, Anastasia Sirůčková, Jakub Sláma, Monika Soušová, Hana Venclová
Poďakovanie: Lukáš Vodseďálek
Foto: Michal Hančovský, Radim Labuda, Karina Golisová
Partner: Alfred ve dvoře
Podpora: 
Dielo vzniklo s podporou spolku MOTOS, produkcie divadla Alfred ve dvoře, hlavného mesta Praha, Ministerstva kultúry ČR, Štátneho fondu kultúry ČR a Mestskej časti Praha 7 v roku 2021. 

 

TRANSLATION BY GOOGLE TRANSLATE:

theater score for man and machine

At OK CARBON, a group of volunteers is trying to work with the performative potential of neural networks. Artificial intelligence is becoming an unpredictable partner for non-actors. During the month-long rehearsal, a theatrical score composed of human-machine interaction, improvisation and musical components was created. The basic principle of working with a neural network consists in the constant input of inputs to which the network responds. Her answers are based on a statistical model based on an extensive database of the English language. Performers have a conversation with technology and technology has a conversation with them. The show is based on a variation of this simple motif. OK CARBON follows the practice of theater director Petr Gonda, who explores the possibilities of working with non-actors. Everything that professionals try to eliminate - stress, confusion, error - becomes part of the performance here.