PiNKBUS

4 hod. 30 min.,
festivalová slovenská veselica,
no language barrier

 

Martin “Venice“ Talaga pozdravuje lesy hory, z tej duše pozdravuje ich! 

S tímom PiNKBUS pripraví party, alebo po slovensky “veselicu”, lebo slovenská kultúra je len slovenská a žiadna iná. V čase, keď sú na jednu stranu stavané tradičné hodnoty, vidiek a folklór a na stranu druhú queer či ľudia z mesta, hľadá národ prienik a snahu o porozumenie oboch táborov. A nie je nič, čo by spájalo lepšie ako hudba! 

Bude to jazda od Tatier k Dunaju cez Páslo dievča pávy, Eugena Suchoňa až po Mariku Gombitovú.

Projekt PiNKBUS predstavuje novú platformu, ktorá zaštiťuje predovšetkým mladých queer umelcov a umelkyne a prináša do ČR a SR novú tvorivú vlnu. Tvorcom sa podarilo počas týchto komponovaných večerov spojiť undergroundovú queer scénu a profesionálnych etablovaných umelcov a na javisku sa prestriedala skutočne pestrá paleta umelcov zo všetkých odborov. Nadväzuje na tradíciu pražských kabaretov a varieté a okoreňuje ju dávkou stúpajúceho trendu – drag queens. Tvorcovia reagujú na silný celosvetový nárast drag kultúry a prinášajú ho do Česka a na Slovensko. Záujem o tento typ umenia a performance nesmierne vzrástol a rozšíril sa už aj za hranice LGBT komunity. Otvára diskusiu o najaktuálnejších témach dnešnej spoločnosti ako sú sexualita, nahota, sloboda, telesnosť alebo kult krásy. Tvorcovia sú presvedčení o potrebe budovania platformy pre queer umeleckú scénu každým dňom viac a viac. Vytváranie bezpečného miesta, ktoré šíri osvetu a spája ľudí je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým.

Performeri: Martin "Venice" Talaga, Ermin Fazlić, Jakub Spevák, Jozefína Dlábiková, Dj Kar´Ma, DJ WB ako Warna B

TEASER

ENGLISH

PiNKBUS will prepare a party, or in Slovak "merrymaking", because Slovak culture is only Slovak and no other. At a time when traditional values, countryside and folklore are put on one side and queer or city people on the other, the nation is looking for an intersection and an attempt to understand both camps. And there's nothing that connects better than music!

It will be a ride from the Tatras to the Danube via Grazing Girl Peacocks, Eugene Suchoň to Marika Gombitová.

"The PiNKBUS project represents a new platform that mainly shields young queer artists and artists and brings a new creative wave to the Czech Republic and Slovakia. The creators managed to bring together the underground queer scene and professional established artists during these composed evenings, and a truly diverse range of artists from all disciplines took turns on stage. It continues the tradition of Prague cabarets and variety shows and spices it up with a dose of a rising trend - drag queens. The creators are reacting to the strong global growth of drag culture and bringing it to the Czech Republic and Slovakia. Interest in this type of art and performance has grown immensely and has already spread beyond the LGBT community. It opens a discussion on the most topical issues of today's society such as sexuality, nudity, freedom, carnality or the cult of beauty. The creators are convinced of the need to build a platform for the queer art scene more and more every day. Creating a safe space that spreads awareness and brings people together is more important than ever."