Príbehy opustených budov: neúcta voči kultúrnemu dedičstvu

Sprievodný program v rámci festivalu Kiosk a priebiehajúcej výstavy v Považskej galérii umenia s názvom Dva príbehy: Machnáč a Merina.
 
Diskusia s aktivistami a odborníkmi na tému verejný priestor verzus súkromný záujem - o necitlivosti voči kultúrnemu dedičstvu aj o aktivizme ľudí z umeleckej a kultúrnej sféry.
 
Účastníci diskusie: Andrea Kalinová, Jozef a Martin Žovincovci, Sabina Jankovičová a Mišo Jurecký
 
 
TRANSLATION BY GOOGLE TRANSLATE:
 
 

STORIES OF ABANDONED BUILDINGS: DISRESPECT OF CULTURAL HERITAGE

Accompanying program within the Kiosk festival and the ongoing exhibition in the Považská art gallery entitled Two stories: Machnáč and Merina.

Discussion with activists and experts on the topic of public space versus private interest - about insensitivity to cultural heritage and the activism of people from the artistic and cultural sphere.