Georgy Bagdasarov, Alexandra Morales

Pro(s)thetic dialogues

english friendly
22 min.

performance na desktope počítača

Konštrukcie dvoch pozícií, ktoré nakoniec splývajú. So strojom nemožno viesť dialóg v pravom zmysle slova. Feedback stroja nie je dialogickou odpoveďou. Stroj je monologický. Vie sa aktualizovať. Jeho „názory“ sú originálne, neduplicitné, odrážajú paradigmu a vysielajú diskurz. Stroj sa mení na vlastnú protézu vnútorného dialógu. Prejav vzniká na rozhraní autorských a kolektívnych textov ako snapshot kolektívneho vedomia.

Pro(s)thetic dialogues možno definovať ako záznam divadelnej performancie odohrávajúcej sa na desktope počítača. Ľudský operátor tu vytvára podmienky pre skúmanie performatívnosti filozofickej zombie poskladanej z neurónových sietí. Operátor-javiskový technik iba usmerňuje prúd matematických operácií predstierajúcich myslenie a vytvárajúcih priestor, kde dochádza k rozpusteniu filozofických diskurzov nasledujúcich autorov: Giorgio Agamben, Günther Anders, Hannah Arendt, Alain Badiou, Gilles Deleuze, Roberto Esposito, Michele Foucault, Vilém Flusser, Byung-Chul Han, Donna J. Haraway, Michael Hardt, Friedrich Georg Jünger, Warren Montag, Antonio Negri, Peter Sloterdijk, Paolo Virno, Slavoj Žižek.

Performance predstavuje snahu kriticky nahliadnuť do blackboxu jednotlivých generatívnych modelov, otázkou ale stále zostáva, či nakoniec nedošlo len k rozšíreniu ich programu o viac či menej pravdepodobné konfigurácie, a za akú cenu technológie prinášajú tieto nové možnosti.

"If there are zombie philosophers, they would be able to make no sense[z] at all of the other minds problem. They might, of course, be able to ponder[z] an ‘other zombies’ problem: how do we know[z] that there are not other beings whose experience[z] is accompanied by a quality that we cannot fathom[z]? But it is unlikely that this problem would occur to them, until they met us." Todd Moody, “Conversations with zombies” (1995)

 

TRANSLATION BY GOOGLE TRANSLATE:

performance on the computer desktop

Constructions of two positions that eventually merge. You cannot have a dialogue with the machine in the true sense of the word. Machine feedback is not a dialogic response. The machine is monologic. It can be updated. His "opinions" are original, non-duplicated, reflect a paradigm and broadcast a discourse. The machine turns into its own prosthesis of internal dialogue. Speech is created at the interface of authorial and collective texts as a snapshot of collective consciousness.

Pro(s)thetic dialogues can be defined as a recording of a theatrical performance taking place on a computer desktop. Here, the human operator creates the conditions for exploring the performativity of a philosophical zombie composed of neural networks. The operator-stage technician only directs the flow of mathematical operations pretending to think and creating a space where the philosophical discourses of the following authors are dissolved: Giorgio Agamben, Günther Anders, Hannah Arendt, Alain Badiou, Gilles Deleuze, Roberto Esposito, Michele Foucault, Vilém Flusser, Byung- Chul Han, Donna J. Haraway, Michael Hardt, Friedrich Georg Jünger, Warren Montag, Antonio Negri, Peter Sloterdijk, Paolo Virno, Slavoj Žižek.

Performance represents an effort to look critically into the black box of individual generative models, but the question still remains whether in the end there was only an expansion of their program by more or less probable configurations, and at what cost the technologies bring these new possibilities.

"If there are zombie philosophers, they would be able to make no sense[z] at all of the other minds problem. They might, of course, be able to ponder[z] an ‘other zombies’ problem: how do we know[z] that there are not other beings whose experience[z] is accompanied by a quality that we cannot fathom[z]? But it is unlikely that this problem would occur to them, until they met us." Todd Moody, “Conversations with zombies” (1995)