Rádio Devín

KÚL-TÚR

16.00 - 20.00
živé vysielanie Rádia Devín

Letná vysielacia štruktúra Rádia Devín sa počas celého leta nesie v duchu osláv jeho 50. výročia, so sloganom “Na vlnách kultúry”. Prostredníctvom 5 ambasádorov v rámci svojej polstoročnice pracuje s rozličnými žánrami a druhmi umenia - na vlne jazzu s Petrom Lipom, na vlne literatúry s Veronou Šikulovou, na vlne filmu s Petrom Kerekešom, na vlne vážnej hudby s Ľubicou Čekovskou a na vlne divadla s Robom Rothom.

Letná štruktúra Na vlne jazzu prináša cyklus záznamov z rôznych jazzových festivalov, napr. Saxofobia 2021, City sounds festival 2021, Golden Age festival 2021 či Festival Hevhetia 2021. Programová línia Na vlne vážnej hudby zahájila letnú štruktúru priamym prenosom 10. záverečného abonentného koncertu Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu pod taktovkou šéfdirigenta Ondreja Lenárda a pokračuje cyklom Organových koncertov pod pyramídou. Na vlne literatúry bude Rádio Devín vysielať počas júla a augusta Verše na letnú pohodu, v súvislosti s vlnou divadla prinesie archívny cyklus To najlepšie z rozhlasovej hry ostatných desaťročí. Od augusta do konca roka bude Rádio Devín prinášať nový cyklus čítaných poviedok Devín s hviezdičkou, v ktorom otvorí témy, z ktorých jemne mrazí.

V mimoriadnom živom vysielaní v rámci špeciálneho letného cyklu KÚL-TÚR sprostredkuje Rádio Devín svojim poslucháčom zážitok zo 4 festivalov organizovaných centrami nezávislej kultúry v rámci platformy Anténa, a to 3. 7. z festivalu Kvantum pod Topoľčianskym hradom, 15. 7. zo Slovenského alternatívneho leta na hrade Bzovík, 29. 7. z festivalu súčasného divadla, tanca a performance KIOSK a 4. 8. z ARTWIFE, multižánrového festivalu feministického umenia.

Letná štruktúra prúdového vysielania v relácii Ladenie (14.00 - 16.00) prináša v popoludňajších hodinách výber relácií z nášho archívu, ktoré sa oplatí vypočuť si ešte raz. Od 14.00 si naladíte výber obľúbenej relácie Fenomény, od 14:30 ju vystrieda nová relácia Devín ušami dejín, ktorá v spoločnosti zaujímavých hostí mapuje históriu Rádia Devín. Od 15. 7. 2022 do 29. 7. 2022 vám od 15:00 ponúkneme výber relácie Stratení v čase a od 1. 8. 2022 do 12. 8. 2022 ju v rovnakom čase vystrieda relácia Po stopách pamäti. Obe relácie zaujímavým spôsobom reflektujú osudy osobností, na ktoré dejiny niekedy neprávom zabúdajú.

Viac info TU.

 

TRANSLATION BY DeepL:

live broadcast of Radio Devín

The summer broadcasting structure of Radio Devín is in the spirit of celebrating its 50th anniversary, with the slogan "On the waves of culture". Through its 5 ambassadors, Devín has been working with different genres and types of art during its half-centenary - on the wave of jazz with Peter Lipa, on the wave of literature with Verona Šikulová, on the wave of film with Peter Kerekes, on the wave of classical music with Ľubica Čekovská and on the wave of theatre with Rob Roth.

The summer structure of On the Wave of Jazz brings a series of recordings from various jazz festivals, e.g. Saxophobia 2021, City sounds festival 2021, Golden Age festival 2021 or Hevhetia Festival 2021. The programme line On the Wave of Classical Music started the summer structure with a live broadcast of the 10th final subscription concert of the Slovak Radio Symphony Orchestra under the baton of chief conductor Ondrej Lenárd and continues with the series of Organ Concerts under the Pyramid. On the wave of literature, Radio Devín will broadcast during July and August Verses for Summer Coolness, and in connection with the wave of theatre, it will present the archive cycle The Best of Radio Play of the Last Decades. From August until the end of the year, Radio Devín will present a new cycle of read short stories, Devín with an asterisk, in which it will open themes that give you the chills.

In an extraordinary live broadcast as part of the special summer cycle KÚL-TÚR, Radio Devín will give its listeners the experience of 4 festivals organised by the centres of independent culture within the Antenna platform, namely 3. On July 15, the Slovak Alternative Summer at Bzovík Castle, on July 29, the KIOSK festival of contemporary theatre, dance and performance, and on August 4, ARTWIFE, a multi-genre festival of feminist art.

The summer structure of the stream in the session Tuning in (14.00 - 16.00) brings in the afternoon a selection of shows from our archive that are worth a second listen. From 14.00 you can tune in to a selection of the popular show Phenomena, from 14.30 it will be replaced by the new show Devín through the ears of history, which in the company of interesting guests maps the history of Radio Devín. From 15 July 2022 to 29 July 2022, we will offer a selection of Lost in Time from 15:00, and from 1 August 2022 to 12 August 2022, it will be replaced by Following the Traces of Memory at the same time. Both shows reflect in an interesting way on the fates of personalities that history sometimes unjustly forgets.

More info HERE.