KioSK 2013: Rozhýbať sa k výrazu, rozhýbať sa k významu
intenzívny pohybovo–divadelný workshop
sobota – streda, 20. – 24. 7. 2013KioSK 2013: Move to the expression, move to the meaning
intensive motion-theatrical workshop
Saturday – Wednesday, 20. – 24. 7. 2013

Peter Šavel, Kamil Mihalov (foto: Vanda Hybnerová)

Tanečníci a performeri Zuzana BurianováPeter Šavel a klavirista Kamil Mihalov ponúknu nové postupy pri tvorbe javiskového výrazu, významu či emócie prostredníctvom tela a pohybu.

Dielňa Zuzany Burianovej sa bude venovať hľadaniu a vytváraniu výrazu cez pochopenie vlastného tela v priestore. „Z malých civilných gest sa dostaneme do veľkých pohybových celkov a naopak. V pohybových frázach nájdeme nielen technickú zručnosť ovládania tela v priestore, ale motiváciu, dynamiku či výraz. Workshop ponúka špecifický pohľad na prácu rúk ako váhový celok, dekór pohybu či významotvorná súčasť nášho tela. Ochutnáme pojem „napätie a čas“ ako súčasť hereckej, či tanečnej akcie a vrhneme sa aj do práce s textom v pohybe. Naša tvorba môže byť inšpiratívna pre hercov hľadajúcich nové pohybové možnosti, tanečníkov hľadajúcich výraz v pohybe a všetkých ktorí chcú o sebe vedieť viac.“ (Zuzana Burianová)

Workshop Petra Šavela a Kamila Mihalova je inšpirovaný kreatívnym procesom uplatneným v ich hudobno-pohybovom projekte  Shifts. Bežný tvorivý postup, „od významu k pohybu“, sa rozhodli obrátiť naruby, aby tak hľadali nové cesty javiskovej kreativity. „Bude nás zaujímať vytvorenie pohybového materiálu oslobodeného od nutnosti niesť konkrétny význam. Pohráme sa s týmto materiálom v zmysle jeho hudobnosti, funkčnosti a architektoničnosti skôr než s jeho psychologizáciou. Budeme sa učiť rozpoznávať význam ako dôsledok samotného pohybového materiálu. Bude nás pritom zaujímať čo najširšia škála performatívnosti – od každodennosti až po predimenzovanosť.

Umelci umožnia nazrieť aj do tvorby dramaturgie hudobno-fyzického predstavenia: „Vzdáme sa zdôvodňovania a lineárnej dramaturgie – realizmu. A pohráme sa s dramaturgiou po línii muzikality, dynamiky, konštrukčnej mechanickej logiky – surrealizmom. Pozrieme sa na to, čo znamená vývin v rámci takejto nelineárnej štruktúry. Ako jej vytvoriť nosnú tému, aby bola čitateľná, ale zároveň skúsime neuzavrieť tok našej fantázie a sled tých najprekvapivejších možností.

Workshop je otvorený všetkým, profesionálom – tanečníkom, divadelníkom a hudobníkom so záujmom o pohyb, ako aj neprofesionálom, ktorých práca s telom a kreatívny proces zaujíma a chcú svoju skúsenosť v tejto oblasti prehĺbiť.

Lektori:

Zuzana Burianová Tanečníčka, pedagogička tanca a choreografka. Absolvovala štúdium na VŠMU, odbor pedagogika moderného tanca. Vlastné choreografické práce vytvorila s Tanečným divadlom Alternatív, na pôde VŠMU, počas stáže na univerzite v Montreale, na Stanici Žilina-Záriečie vytvorila autorské sólo Mandrake. Zuzana sa systematicky zaoberá prepojením filmu a tanca, dosiaľ vytvorila tanečné filmy „Denníky”, „Reč dychu”, „The way you speak”, „The way you look around“, „Kto z koho“. Pedagogické skúsenosti v oblasti tanca získala ako lektor viacerých workshopov (Stanica, LAB a iné), na tanečnom konzervatóriu v Querétaro v Mexiku a v centre tanca a pohybu Labyrint v Žiline. V súčasnosti učí na Konzervatóriu J. L. Bellu v Banskej Bystrici a Súkromnom hudobnom a dramatickom konzervatóriu v Martine. Spolu s herečkou Barborou Zamiškovou pracujú so študentmi herectva s experimentom v oblasti činohry a fyzického divadla.

Peter Šavel Tanečník, choreograf, pedagóg, performer. Absolvoval bruselskú školu P.A.R.T.S. (The Performing Arts Research and Training Studios), v súčasnosti pôsobí v Belgicku, tvorí však aj v Prahe či na Slovensku. „Čím viac sa venujem tancu a performatívnym formám, vo všetkých pozíciách, v ktorých ako umelec či pedagóg tomuto druhu umenia čelím, tým viac zisťujem, že som protichodnou bytosťou. V mojich prístupoch sa zlučuje poet s antropológom, pedagóg s naivným dieťaťom, rojko s pragmatikom. Prirodzene ma tak viac a viac zaujíma prepojenie a (ne)rovnováha medzi formou a vnemom, štruktúrou a zmyslom. Môj tanec bol vždy spojený s hudbou a hudba je silným partnerom pre môj pohyb. A tiež po kompozičných stránkach sa viac a viac uchyľujem k jej magickej kombinácii priam matematicky presných štruktúr a grafov s jej nesmierne emotívnym impaktom. Tvorba je hra – pretože tvoriť je spomenúť si na to, že všetko je možné a že aj keď to, čo práve robíme, je nesmierne dôležité, je to stále len hra.

Asistencia: Kamil Mihalov Klavirista a pedagóg, absolvoval štúdium na VŠMU, v súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Katedre hudby Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline. Už od štúdia spolupracuje so slovenskými tanečníkmi na rôznych projektoch (Jaro Viňarský, Eva Klimáčková, Peter Šavel). „Som predovšetkým klavirista, ktorý pôsobí na akademickej pôde (kde sa o. i. zaoberám teoretickou reflexiou hudobnej interpretácie a problematikou metodík klavírnej hry), čo mi zatiaľ nebráni (ak mám čas a energiu) byť koncertne činný a tiež príležitostne zasahovať do svetov hudobnej dramaturgie či hudobnej publicistiky. O mojom prispievaní k svetu súčasného tanca a divadla môžem podotknúť iba to, že sa dlhodobo rád vystavujem spoluhľadaniu možných (a často aj nemožných) podôb performatívneho umenia.

Poplatok: 50,00 € / 40,00 € (dospelí / študenti) Prihlasovanie: workshow@physicalarts-sk.com Uzávierka prihlasovania: 15. 7. 2013 Maximálny počet účastníkov: 18 V cene workshopu je zahrnutá permanentka na všetky predstavenia festivalu KioSK 2013.

Prihlasovanie je aktuálne z dôvodu naplnenia kapacity workshopu pozastavené! Ďakujeme za pochopenie. V prípade dodatočného uvoľnenia kapacity budeme včas informovať.

Peter Šavel, Kamil Mihalov (foto: Vanda Hybnerová)

Dancers and performers Zuzana Burianová and Peter Šavel and pianist Kamil Mihalov are offering new approaches in creation of stage expression, meaning and emotions through the body and movement.

Workshop of Zuzana Burianová will be devoted to the searching and creating of an expression through the understanding of own body in the space. „From small gestures we are going to the large movement units and vice versa. In the movement phrases we can find not only technical skill of controlling the body in the space, but also motivation, dynamic and expression. Workshop is offering a specific view on the work of hands as the whole weight, as decoration of movement and as a meaningful part of our body. We will taste the concept „voltage and time“ as a part of an acting or dancing action and we will throw ourselves to work with the text in the movement. Our creation can be inspired for actors, looking for new movement possibilities, for dancers looking for expression, and for all those, who wants to know more about themselves.“ (Zuzana Burianová)

Workshop of Peter Šavel and Kamil Mihalov is inspired by the creative process used in their musical-movement project Shifts. Current creative progress, „from the meaning to the movement“, is turned upside down, according to searching for the new ways of stage creativity. „We will be interested in the movement material free from necessity of carrying a certain meaning. We will play with this material in terms of its musicality, functionality and architectonicality rather than with its psychology. We will learn how to recognize the meaning of movement material. We will be interested in the most largest scale of performativity - from everydayness to exaggerating.

Artists also give the insight to the creation of dramaturgy for musical-physical performance: „We will give up on reasoning and linear dramaturgy - realism. We will play with dramaturgy on the lines of musicality, dynamic, constructive mechanical logic - surrealism. We will look on what does development mean within this kind of nonlinear structure. How to create the main theme, so it would be readable, but at the same time we try not to close our imagination flow and chain of the most surprisingly options.

Workshop is open for all professionals - dancers, actors and musicians, who are interested in the move, as well as for non-professionals, who are interested in the work with body and creative process and want to enhance their experience in this field.

Fee: 50,00 € / 40,00 € (adults / students) Applications: workshow@physicalarts-sk.com Deadline for applications: 15. 7. 2013 Maximum number of participants: 18 In the price of the workshop there is included a permanent ticket for all the performances in festival KioSK 2013.

Registration for the workshop is stopped because of capacity filled! Thanks for understanding. We'll keep you updated in a case of additional free capacity.