Tomáš Janypka: Lonesome COWBOY

43 min.,
osamelá performance,
slovak and english language

 

Každý človek je ako osamelý kovboj, do ktorého sa otláča krajina, ktorá ho obklopuje – hory, mesto, svet myšlienok, obrazov, ideálov, ikon a ľudského správania. Stojíme na prahu rozsypanej doby, kedy môžeme prestať hľadať na mape návodov, v stopách hrdinstva a v púšti vzorov a spomienok z minulosti. Môžeme kresliť vlastné individuálne mapy, v ktorých nevládne hierarchia medzi našimi príbehmi, a kde jemnosť, neistota a pochybnosti sú kvalitami rovnako ako rozhodnosť, sila a neohrozenosť. Čo všetko by mohol a mal mať ideálny kovboj v dnešnej dobe? Aký by bol ideálny kovboj v podobe muža – Tomáša Janypku?

Osamelosť ako otázka a súčasne odpoveď.

Once upon a time, there was a man, or a boy, a cowboy."

Koncept: Helle Bach a Tomáš Janypka
Choreografia, performer: Tomáš Janypka
Hudba: Tomáš Vtípil
Svetelný dizajn: Martin Hamouz
Dramaturgia: Sára Arnstein
Choreografická spolupráca: Helle Bach
Scénografia: Siggi Óli Pàlmason
PR: Bára Čermák
Produkcia: Wanda Kaprálová - ZDRUHESTRANY & dadadans
Koprodukcia: Tanec Praha / PONEC – divadlo pro tanec

ENGLISH

Every man is like a lone cowboy, imprinted by the landscape that surrounds him - the mountains, the city, the world of ideas, images, ideals, icons and human behaviour. We stand on the threshold of a splintered time when we can stop looking for patterns on the map, for traces of heroism, and in the wilderness of patterns and memories from the past. We can draw our own individual maps where hierarchy does not reign among our stories, and where gentleness, uncertainty and doubt are qualities as much as decisiveness, strength and fearlessness. What all could and should an ideal cowboy have these days? What would the ideal cowboy be like in the form of a man - Tomas Janypka?

Loneliness as a question and at the same time an answer.