Jaro Viňarský: exposition / THE TOUCH OF THE OPEN

for english scroll down

Predslov k druhému uvedeniu / Júl 25, 2019 / KIOSK 2019, Stanica Žilina – Záriečie Svoju tvorbu vždy definujem skôr tým, čím nie je, než čím je, lebo k jej úplnému porozumeniu potrebujem partnera – diváka, v tomto prípade aktívneho účastníka, či už si zvolí rolu pozorovateľa, či si vyberie navyknuté bezpečie miesta v pomyselnom hľadisku, alebo využije možnosť byť hýbateľom a posilní tak svoju schopnosť tvoriť, v spolupráci s ostatnými. Tvorbu TOTO rád pripodobňujem k písaniu knihy, ktorá má názov, je zložená z kapitol a ktorej formu sa spisovateľ rozhodol poňať ako experimentovanie s jazykom a štruktúrou textu. Aj preto tentokrát zamieňam bežnú anotáciu za akýsi knižný formát predslovu, ktorý mi ponúka možnosť byť osobnejší v prihováraní sa čitateľovi – divákovi. THE TOUCH OF THE OPEN (TOTO) je širšie stavané dielo s rovnomenným názvom, ktorého work in progress som zdieľal minulý rok na procesuálnom Kiosku. Faktom aj naďalej zostáva, že TOTO nemôže a nechce byť javiskové dielo v bežne chápanom zmysle. Práve naopak, závisí od postupného vzdávania sa zaužívaných tanečných aj divadelných foriem a radšej sa vystavuje pôsobeniu nepoznaného, ktoré sa postupne, na ceste tvorby, stáva známym a otvára nové, často netušené možnosti. Je kontinuálnym a procesuálne orientovaným dielom, nie umeleckým produktom s ustálenou podobou. Platí to najmä pre jeho úvodnú kapitolu exposition. TOTO má, za takmer tri roky, dlhú genézu svojho zrodu a ja nechcem prípadného čitateľa úvodníkov a anotácii zaťažovať jej komplexnosťou. Každopádne, možnosť druhého uvedenia na Kiosku 2019 priniesla so sebou nové otázky, vyžiadala si spätnú reflexiu prvého uvedenia z januára tohto roku a doposiaľ prejdenej cesty. Ešte pred rokom sa TOTO opieralo o filozofické dielo Jean-Luc Nancyho so zameraním sa na jeho dekonštrukciu kresťanstva. Veľký dôraz som tak kládol na problematiku karteziánskeho oddelenia tela a mysle a jeho dopad na myslenie a bytie západného človeka. Ukázalo sa, že to ale nie je to najdôležitejšie. Že omnoho dôležitejšie je pre mňa hľadať, skúmať a objavovať nové možnosti tvorby, ktorej základom je otázka či je možný ďalší, iný, komunitný typ alebo formát divadelnej alebo performatívnej skúsenosti, ktorý nepopiera hodnotu formátov tradičných, no reflektuje súčasný vývoj ľudskej spoločnosti a tým prirodzene konfrontuje tradičné, známe, zaužívané. Každá tradícia potrebuje byť nahliadaná z pozície súčasnosti a živej skúsenosti jednotlivca v danej, aktuálnej dobe, evolúciou neustále sa meniacich životných podmienok. Tradície tak môžu byť potvrdené, oživené, pretvorené a niekedy je nutné ich opustiť. „the touch of the open“ je fráza, ktorú som si zvolil pre strešný názov svojho skúmania a referuje na moment vnútorného otvorenia, spôsobeného stretnutím sa s niekým/niečím, čo nás ovplyvní natoľko, že sa cítime hlboko dotknutý, lebo náhle objavíme silu vlastného potenciálu premieňať vlastné bytie. Čo nasleduje je, že tento potenciál začne byť zákonite napĺňaný. K „open air“ verzii na Kiosku 2019, na podeste bývalej S2, by som zasa rád použil analógiu detí spoločne sa hrajúcich na pieskovisku, kde sa z nich postupne stáva menšia spoločnosť, komunita ľudských tvorov, prirodzene vytvárajúcich niečo/čokoľvek spoločne. Každý s rovnakou mierou zodpovednosti voči tvorenému, ktoré postupne odhaľuje, čím môže byť, v danej konštelácii účastníkov. Napokon táto analógia nemá ďaleko od skúsenosti spoločného stavania druhej Staničnej scény S2 pred desiatimi rokmi alebo odpratávania následkov požiaru na konci mája tohto roku. Aj keď nás táto udalosť ranila na jednej strane, na druhej potvrdila akou dôležitou kvalitou ľudského charakteru je spolupatričnosť a že je prirodzené sa spájať a ako komunita, v tom najširšom slova zmysle, vytvárať niečo/čokoľvek spoločne. TOTO na Kiosku tento rok nie je memoriál neexistujúcej S2 aj keď mnohé bude prirodzene vyvolávať spojitosť a je to tak v poriadku. Umelecký tvar úvodnej kapitoly TOTO je tiež myslený ako príležitosť k zverejneniu všetkým dôverne známych vnútorných pohnútok, v celej škále od váhania k činu. Bez ohľadu na všetky možné pozície − nech už ide o tvorcov, divákov, priamych svedkov či náhodných okoloidúcich − dôveruje svojej pôvodnej voľbe prizývať všetkých bez rozdielu k nepretržitému seba-prehodnocovaniu. Päť hodinová verzia na otvorenom priestranstve, vo verejnom priestore necháva možnosť voľby každému účastníkov ako dlho sa bude hrať spolu s ostatnými. Kľúčom k participácii na exposition / THE TOUCH OF THE OPEN je nasledovať vlastnú prirodzenú odozvu na tajomstvo prepojenosti. Moje osobné chápanie prepojenosti je skúsenosť vnímania živého sveta ako komplexnej siete vzťahov bez akýchkoľvek predpokladov. Ako to vnímam na základe vlastnej skúsenosti, tak nasledujúce, nazvem ich princípy, zvyšujú potenciál otvorenosti, ktorá nám dovoľuje byť niekým/niečím dotknutý(á): Neexistuje vlastníctvo ani autorstvo. Neexistujú žiadne vopred stanovené hranice týkajúce sa intimity. Každá cesta jednotlivca má svoju hodnotu. Môžeme opustiť minulosť a to, čo vieme a poznáme, bez ľútosti. Každá kríza identity je vítaná. Význam objektov v priestore, vrátane tela, je tekutý.   Možno liekom na vyhorenie je jeden vedomý nádych a výdych, akoby prvý krát, a potom ďalšie, s ktorými poznávame život a svet nanovo, čerstvo. Znova a znova.   V Žiline, Júl 3, 2019 jaro viňarský Na druhej verzii sa podieľajú: Jaro Viňarský, Tomáš Janypka, Tomáš Morávek, Zdenka Brungot Svíteková, Nela Kornetová, Martin Talaga, Kamil Mihalov, Matthew Rogers, Geoffrey Boissy and Yücel Durdu   KREDITY Koncept / Concept by: Jaro Viňarský Vytvárané v spolupráci s / Is been created with: Tomáš Janypka, Tomáš Morávek, Simona Gottierová, Katarína Ďuricová, Christian Frederickson Ve spolupráci s umělci / With the contribution of artists: Zdenka Brungot Svíteková, Nela Kornetová, Lea Kukovičič, Marek Menšík, Martin Talaga, Kamil Mihalov, Matthew Rogers, Geoffrey Boissy and Yücel Durdu Choreografická citácia / Choreographic quotation: Palissimo / Endangered Pieces (2013) Vytvorili / Created by: Pavel Zuštiak, Jaro Viňarský, Matthew Rogers Produkcia / Production: SKOK! o.z. Koprodukcia / Co-production: REZI.DANCE v lese z.s. (Komařice, CZ), Zō centro culture contemporanee (Catania, IT), Divadlo Pôtoň (Bátovce, SK), Tanec Praha z.ú. / PONEC - divadlo pro tanec (Praha, CZ) Photos / Fotky: Archive SKOK! o.z, Robert Flynt, Martin Mulík Dĺžka / Length: 300 minút bez prestávky / without intermission   English version exposition / THE TOUCH OF THE OPEN In its exposition, THE TOUCH OF THE OPEN plays with the relation between the performer and the audience members / participants as a metaphor for the potential unity of body and mind. It attempts to convey the urgency of reintegration by uniting both sides of the performance into a shared experience.  „the touch of the open“ is a phrase I use as a roof title to describe a momentum of opening inside, caused by encountering something/someone and by the impact of that encounter being touched by our own potential, which can not be but fulfilled. The key to participate is to follow your natural response to the mystery of interconnectedness. My personal understanding of interconnectedness is the experience of perceiving the living world as a complex web of relations without any presuppositions. How I see it, the following principles increase the potential to be open to be touched; There is no ownership or authorship. There are no predetermined boundaries regarding intimacy. Every individual’s path is valid. We are free to let go of the past and what we know without regret. Each crisis of identity is welcomed. The meaning of objects in space, including the body, is fluid.   Aknowlegments go to the second version contributing artists: Tomáš Janypka, Tomáš Morávek, Zdenka Brungot Svíteková, Nela Kornetová, Martin Talaga, Kamil Mihalov, Matthew Rogers, Geoffrey Boissy and Yücel Durdu Concept by: Jaro Viňarský Created with: Tomáš Janypka, Tomáš Morávek, Simona Gottierová, Katarína Ďuricová, Christian Frederickson Choreographic quotation: Palissimo / Endangered Pieces (2013) Created by: Pavel Zuštiak, Jaro Viňarský, Matthew Rogers Production: SKOK! o.z. Co-production: REZI.DANCE v lese z.s. (Komařice, CZ), Zō centro culture contemporanee (Catania, IT), Divadlo Pôtoň (Bátovce, SK), Tanec Praha z.ú. / PONEC – divadlo pro tanec (Praha, CZ) Supported using public funding by Slovak Arts Council.