Unkulunkulu

Escapescapescape

120 alebo 40 min.
performatívny výlet

english friendly

Všetko, čo by sme tu napísali by bol spoiler. Takže budeme struční. Escapescapescape je čas pre spomalenie, kontempláciu a zázraky. Aspoň tak píšu jeho tvorkyne a tvorcovia. 

“Príroda od nás nie je vzdialená, nie je čímsi iným, od nás odlišným. Nie je to len hmota, nie je to len materiál vtákov a kvetov, ale hmota ako túžba. Príroda je stelesnená túžba po spojení. Zmysly sú nástroje tejto túžby; hovoria k našej vlastnej túžbe po spojení.” (Andreas Weber)

Praktické pokyny:
- v piatok prebehne variant "výlet" - publikum vyzdvihne v Žiline pri Stanici Žilina-Záriečie auto s vodičom, dopraví vás na lokalitu vo Višňovom, kde sa odohrá celá performance a následne vás odvezie späť do Žiliny.
  D
ĺžka zážitku: 2 hod. (vrátane cesty tam a späť)
- V sobotu sa bude jednať o variant “prechádzka” - budeme vyrážať na lokalitu pešo zo Stráňav, tiež v trojčlenných skupinách. Následne sa do Stráňav vrátime takisto pešo, kde sa pridáme k ostatným návštevníkom Kiosku.
  D
ĺžka zážitku: 40 min.

Tvorivý tím: Roman Poliak, Kristína Šimková, Peter Podolský, Veronika Verešová, Tereza Smetanová, Viktória Anna Lesayová, Adela Dukátová, Juraj Bílený
Produkcia: Unkulunkulu

Anything we wrote here would be a spoiler. So we'll be brief. Escapescapescape is a time for slowing down, contemplation and wonder. At least that's what its creators write.
"Nature is not distant from us, not something different from us. It is not just matter, not just the stuff of birds and flowers, but matter as desire. Nature is the embodied desire for connection. The senses are instruments of this desire; they speak to our own desire for connection." (Andreas Weber)

Practical guidelines:
- on Friday there will be a variant of the "trip" - the audience will be picked up by a car with a driver in Žilina, taken to the location in Stráňavy, where the whole performance will take place, and then taken back to Žilina.
  Duration of the experience: 2 hours (including the journey there and back)
- On Saturday, we will navigate you to the location from Stráňavy one by one and the experience will take place in a shorter version - "walk".
  Duration of the experience: 40 min.