(U)vidíme

post-performatívna situácia
slovak language

(U)vidíme je projekt rozoberajúci tvorivý, praktický a inštitucionálny proces vymýšľania, vytvárania a vystavovania umenia prostredníctvom špekulácie a rozprávania s nevyhnutnou dávkou satiry.

Projekt je performatívna situácia, komentovaná prehliadka, umiestnená vo fyzickom galerijnom priestore okupovanom dematerializovanými dielami. Obsah priestoru sa mení, dotvára sa. Ide o vytváranie duševného environmentu – vyobrazovanie bez nutnosti zobrazovania. Vzniká konceptuálne dielo v kontexte - situácii, v ktorej sme a do ktorej vstupujeme. Je nutné urobiť krok za hranicu túženého média pre dosiahnutie porozumenia, čo (u)vidíš levituje v abstraktnom vákuu bezpredmetnosti. Dielo sa materializuje prostredníctvom fantázie na individuálnej úrovni. 

Vysvetliť sa pohľadom diváka*čky.
Vznikať spolu.
Rásť.
Násobiť sa.
Zväčšovať absurdno.
Vzájomne sa obohatiť.

Cítiť počuté.
Hľadať prázdno a zaplniť ho.
Rozprávať. Humorne. Kriticky.
Diskutovať.
Spochybňovať.
Cítiť súčasnosť.
Hľadať spolu.
Spoločne imaginovat‘ a orientovať sa vo svete.

(U)vidíme je špecifickou výstavou tvorenou výtvarným jazykom, ktorej výsledkom je (pred)obraz a záznamom (post)tradovanie.

Vystavujúce umelkyne a umelci:Adam Balogh, Celestína Minichová, Greta Grega, Hugo Raýman, Jana Babušiaková, Július Majerník, Lukáš Sobota, Marco Rapant, Martin Toldy, Václav Janoščík

post-performative situation
slovak language

(U)we see is a project discussing the creative, practical and institutional process of inventing, creating and exhibiting art through speculation and narrative with an inevitable dose of satire.
The project is a performative situation, a commented tour, located in a physical gallery space occupied by dematerialized works. The content of the space is changing, being completed. It is about creating a mental environment - imaging without the need for imaging. A conceptual work is created in the context - the situation in which we are and into which we enter. It is necessary to take a step beyond the desired medium in order to understand what (you) see levitating in the abstract vacuum of objectlessness. The work materializes through imagination on an individual level.