KioSK 2013: Video Mapping
Škola svetelného dizajnu
sobota – štvrtok, 20. – 25. 7. 2013KioSK 2013: Video Mapping
School of light design
Saturday – Thursday, 20. – 25. 7. 2013

Video Mapping

Lektor: Luca Pulvirenti (It) Téma workshopu: Interaktívny Video Mapping (práca s mappingom, svetlom a zvukom)

Mapovanie videoprojekciou je relatívne nová projekčná technika, ktorá môže premeniť takmer akýkoľvek povrch do dynamického zobrazenia, ktoré prináša divákovi pohlcujúci zážitok. Základom workshopu je preskúmanie „priestoru a času“ prostredníctvom nového spektra možností, ktoré prinášajú videomappingové projekcie a klasické divadelné technológie.

Jednotlivé bloky workshopu sú zamerané na: • hardware / software / ako nástroje Video mappingového projektu • koncepčný návrh obsahu video mappingu v konkrétnom priestore a čase • vytvorenie video mappingu prostredníctvom animácií, stop motion animácie, ilustrácie, so svetelnými a projekčnými interakciami na scéne, s dizajnom scény a akčnou kamerou

Cieľom dielne je pracovať na nových scénografických a dramatických možnostiach a rozvíjať prepojenia medzi tradičným prístupmi a novými rozvíjajúcimi sa médiami. Dôraz sa je kladený na vizuálny obsah projekcií a na rôzne techniky. Workshop sa zakončí verejnou prezentáciou, kde študenti predstavia svoju prácu v interaktívnom predstavení, do ktorého sa pokúsime zapojiť publikum ako spolupracujúcu súčasť.

Lektorom workshopu je taliansky animátor, filmár, grafický dizajnér, multimediálny a vizuálny umelec Luca Pulvirenti. Študoval grafický dizajn na Camberwell College of Art v Londýne a animáciu v Bournemouth. Pôsobil v známom animačnom štúdiu Aardman. Od roku 2005 učí teórii a techniku filmu na Accademia di Belle Arti di Palermo a podieľa sa na veľkom množstve umeleckých projektov. Jeho prácu si môžete pozrieť na www.deepsheet.it/visual.

Poplatok: 50,00 € / 40,00 € (dospelí / študenti), členovia Antény zdarma Prihlasovanie: katka@stanica.sk V cene workshopu je zahrnutá permanentka na všetky predstavenia festivalu KioSK 2013.

Video Mapping

Lecturer: Luca Pulvirenti (It) Topic of the workshop: Interactive Video Mapping (working with mapping, light and sound)

Mapping of videoprojections is a relatively new projection technique, which can turn almost any surface into a dynamic display, that brings to a viewer an immersive experience. The basis of the workshop is exploration of „space and time“ through a new range of possibilities, that videomapping projections and classical theater technologies are bringing.

Individual blocks of workshop are focused on: • hardware / software / video as a tool of mapping project • conceptual plan of content of video mapping in real time and space • creating of video mapping through animation, stop motion animation, illustration, with light and projection interactions on the scene, with design of the scene and with action camera

The aim of the workshop is to work on the new scenography and dramaturgy options and to develop the links between the traditional approaches and new emerging medias. Emphasis is on visual subject of projections and on various techniques. Workshop will end with a public presentation, where students will present their work in the interactive performance, to which we will try to include audience as a cooperating component.

Lecturer of the workshop is Italian animator, filmmaker, graphic designer, multimedia and visual artist Luca Pulvirenti. He was studying graphic design on Camberwell College of Art in London and animation in Bournemouth. He was working in famous animation studio Aardman. From 2005 he is teaching theory and film technique in Accademia di Belle Arti di Palermo and is participating in a large number of art projects. You can see his work on www.deepsheet.it/visual.

Fee: 50,00 € / 40,00 € (adults/ students), members of Anténa for free Applications: katka@stanica.sk In the price of the workshop there is included a permanent ticket for all the performances on festival KioSK 2013.