Viliam Fedorko

Solárne pole

vizuálna inštalácia

Tanier.

Krehký kruh, ktorý nás sprevádza s každým jedlom.

Výtvarná inštalácia pozostáva z 200 tanierov, z ktorých je každý starostlivo uložený do zeme tak, aby jeho horná hrana vytvorila malú vodnú nádrž, obsahujúcu objem jednej porcie jedla. Tieto tanierové nádrže sú usporiadané do radiálnej kompozície. Je to bodkované slnko alebo možno skôr kvet. Disk vyskladaný z diskov. Trbliece sa to. Vodné plôšky nahromadené ranným dažďom odrážajú poludňajšie slnečné svetlo ako sústava zrkadiel. Celá inštalácia tak vytvára plejádu nových sĺnk.

Tanier, to je také slnko na stole.

Medzi slnkom a tanierom sa nachádza strava.

A plate.
A fragile circle that accompanies us with every meal.
The artistic installation consists of 200 plates, each of which is carefully placed in the ground so that its upper edge forms a small water tank, containing the volume of one serving of food. These plate tanks are arranged in a radial composition. It is a dotted sun, or perhaps rather a flower. A disc stacked from discs. It shimmers. Water accumulated by the morning rain reflect the midday sunlight like a system of mirrors. The entire installation thus creates a constellation of new suns.
A plate, that's the sun on the table.
Between the sun and the plate is food.