Eva Priečková, Zuzana Žabková: Weak Women

55 min.,
tanečná performance,
no language barrier

 

V tanečnom predstavení Weak Women emancipujeme slabosť, únavu, bolesť a vyčerpanie. Snažíme sa pozrieť na tieto stavy ako na zdroje, ktoré nám pomáhajú tvarovať dielo. Stelesniť našu predstavu súčasnej ženy, ktorá sa snaží nepredstierať a upokojovať situáciu. Naopak, hľadá vzrušenie v momentoch trápenia a vyčerpania.

Dve ženské fosílie držiace sa na nohách do poslednej chvíle. Moment pre vyčerpaním sa rovná momentu pred extázou. Už od 11.00 melieme z posledného. V stave konštantného vyčerpania sa ukladáme na kolená a ohýbame naše končatiny do rôznych tvarov. Smerom k ženským predkyniam, ku gestám, tikom a nervozitám, ktoré sme si uložili do pamäte od našich starých mám a z fotiek žien SNP." 

Vychádzame z predpokladu, že ostávame v probléme a našou silou je naša slabosť. Čo ak by sme namiesto sily ženy skloňovali jej slabosť a to, ako v poriadku to môže byť? Môžeme byť emocionálne, krehké, sentimentálne, naivné  a súčasne dravé, manické, hysterické, erotické, extatické a sprosté?

Sledujeme výskumy, ktoré počítajú rozdiel mzdy medzi pohlaviami. Vnímame ťažkú emocionálnu prácu a starostlivosť, ktorá je chápaná ako samozrejmosť. K tomu všetkému by sme sa mali postaviť vzpriamene a pôsobiť odhodlane, nezlomne. Ale my sme už dávno zlomené a spoločne sa tvarujeme do novej podoby, ktorá nemusí napĺňať spoločenské patriarchálne normy.

V autorskom duete Weak Women (Slabé ženy) upriamujeme pozornosť na emancipáciu slabosti, zraniteľnosti, citlivosť, bolesť a emočnú prácu žien okolo nás. Taktiež sa zaoberáme neplatenou prácou žien, chronickou bolesťou a únavou, či figúrou silnej, nezlomnej reprezentácie ženy v súčasnej spoločnosti. V tanečnom diele sa budeme snažiť preložiť tieto témy do pohybových kvalít prostredníctvom tvorivej metódy, ktorú spoločne skúmame od roku 2018. Prostredníctvom Intencie, Improvizácie a Interpretácie sa ponárame do bádanie pedantného pohybového jazyka, ktorý tvarujeme a choreografujeme tak, aby sme vyššie zmienené témy artikulovali smerom k divákom a diváčkam cez zrozumiteľnosť, silnú obrazotvornosť a imagináciu.

„Skamenelé a stuhnuté telá participujú na tanečnom maratóne prekarizovanej profesie “nezávislej” umelkyne na Slovensku. Môžeme tancovať pre dôstojné pracovné podmienky, pre právo na oddych, pre angažovanie sa umeleckých organizácií v globálnych otázkach. Sme nalomené a ranené, a pritom rojkovsky neprestávame hľadať hravosť, senzuálnosť a slasť."

Koncept a performance: Eva Priečková, Zuzana Žabková
Hudba: Antonia Beeskow
Light design: Bohdana Sýkorová
Kostýmy a scénografia: Nik Timková, Vojtěch Hlaváček
Produkcia: Klaudia Klembarová, co.labs Brno
Ďakujeme: Jakub Juhás – mappa editions, Rezi.dance Komařice, SNG – Schaubmarov mlyn, kultúrne centrum CO.LABS Brno, Nová Cvernovka

ENGLISH

We start from the assumption that we remain in a problem, and our strength lies in our weakness. What if instead of celebrating a woman's strength, we conjugate her weakness and acknowledge how okay it can be? Can we be emotional, fragile, sentimental, naive, while also being fierce, manic, hysterical, erotic, ecstatic, and vulgar at the same time?

We observe studies that calculate the gender pay gap. We perceive the heavy emotional labor and care that is taken for granted. In addition to all this, we should stand upright and act determinedly, unflinchingly. But we have long been broken, and together we are shaping ourselves into a new form that may not fulfill societal patriarchal norms.

In the collaborative duo "Weak Women," we draw attention to the emancipation of weakness, vulnerability, sensitivity, pain, and the emotional labor of women around us. We also address unpaid female labor, chronic pain and fatigue, and the figure of strong, unyielding representation of women in contemporary society. In the dance piece, we will try to translate these themes into movement qualities through a creative method that we have been exploring together since 2018. Through Intention, Improvisation, and Interpretation, we delve into the exploration of a meticulous movement language, which we shape and choreograph to articulate the aforementioned themes towards the audience through comprehensibility, strong imagery, and imagination.

Two female fossils holding on until the last moment. The moment before exhaustion equals the moment before ecstasy. Since 11.00, we have been grinding to the last. In a state of constant exhaustion, we kneel and bend our limbs into various shapes. Towards our female ancestors, to the gestures, tics, and nervousness that we have memorized from our grandmothers and from the photos of women in the Slovak National Uprising.

Petrified and stiff bodies participate in the dance marathon of the precarious profession of the "independent" artist in Slovakia. We can dance for dignified working conditions, for the right to rest, for the engagement of artistic organizations in global issues. We are broken and wounded, yet we ceaselessly seek playfulness, sensuality, and bliss.

In the dance performance "weak women," we emancipate weakness, fatigue, pain, and exhaustion. We try to view these states as sources that help us shape the work. To embody our idea of a contemporary woman who tries not to pretend and calm the situation. On the contrary, she seeks excitement in moments of distress and exhaustion.