Milo Juráni

White Man and His Plan (To Save the World)

site intervention conversation

Miesto: Stanica Žilina-Záriečie, Záhrada

Trvanie: Štvrtok (12:00) – Sobota (15:00) niekedy ráno, počas dňa, niekedy do noci, s nejasnými prestávkami

Biely muž v post-urbánnom teréne realizuje pôdnu sondu, druhový výskum a identifikáciu antropogénnych štruktúr. Jeho túžbu po klasifikácii miesta sprevádza odkrývanie pozostatkov minulosti aj romantické dohady o symbiotických vzťahoch bytostí a hmoty. Voľne filozofuje o ekologických vzťahoch ľudského, mimo-ľudského, organického, anorganického, fascinovane zdieľa akési poznanie, mlčí, trávi čas, spí. A svet okolo neho sa nenávratne mení alebo už zmenil.

P. S.

Potrebné veci zatiaľ - Veci nezastúpiteľné

čelovka baterka, jedna veľká baterka silná, celta s lanami, igelitové vrece, šnúra / motúz – výrazná farba, dve poľné ručné lopatky ( ideálne z dobrej ocele, vie sa to rýchlo opotrebovať), ručná motyčka, metlička, nôž, sieť na lapanie hmyzu

Veci potrebné zastúpiteľné

liehový varič na tuhý lieh, liehové tablety alebo drievkový varič

Veci znakového charakteru ale potrebné

externé nabíjačka 2 ks (ideálne solárne nabíjateľné a teda aj nabité vopred, keby nesvietilo slnko, že hej – ak také nebudú musíme to fejkovať), JBL box malý alebo iný kompaktný externý reproduktor, kniha – Jules Verne Oceľové mesto, niečo na sedenie čo podporí atmosféru tejto situácie medzi realitou a fikciou, možno rybárska stolička?, opaľovací krém a repelent, nejaká bednička na veci

Strava znakového charakteru no nezastúpiteľná

orechové, proteínové, muesli, ovocné tyčinky (ideálne bez cukru), nejaké balené orechy (ideálne iba raw obyčajné či solené a pražené, žiadne wasabi srandy, lebo to nedám), balenie pohánky, tri fľaše piva - asi Plzeň, aby to malo jasnú dramaturgiu.

 

TRANSLATION BY DeepL:

White man in post-urban terrain conducting soil probe, species survey and identification of anthropogenic structures. His desire to classify place is accompanied by the uncovering of relics of the past and romantic speculations about symbiotic relationships between beings and matter. He philosophizes freely about the ecological relationships of the human, the non-human, the organic, the inorganic, fascinatedly sharing a kind of knowledge, silent, passing the time, sleeping. And the world around him is irrevocably changing or has already changed.

P. S.

Necessary things for now - Things irreplaceable

head torch, one large strong torch, celta with ropes, plastic bag, string / twine - distinctive colour, two field hand blades ( ideally made of good steel, it can wear out quickly), hand hoe, broom, knife, insect trap net

Things needed to be represented

solid alcohol cooker, alcohol tablets or a wood-burning stove

Items of a characteristic but necessary nature

External charger 2 pcs (ideally solar rechargeable and therefore charged in advance, if the sun wasn't shining right hey - if there aren't any we'll have to fake it), JBL box small or other compact external speaker, book - Jules Verne's City of Steel, something to sit on to support the atmosphere of this situation between reality and fiction, maybe a fishing chair?, sunscreen and repellent, some sort of box for stuff

Character food but irreplaceable

nuts, protein, muesli, fruit bars (ideally sugar free), some packaged nuts (ideally just raw plain or salted and roasted, no wasabi jokes because I don't give a shit), a packet of buckwheat, three bottles of beer - probably Pilsner so it has a clear drama.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)