Workshopy KioSK pre akčného návštevníkaKioSK workshops for the active viewers

Prihlasovanie na letný divadelný tábor KioSK je aktuálne! Ponúkne dva tvorivé workshopy a štvordňový divadelný program pre dospelých aj deti. Festival nového slovenského divadla a tanca KioSK 2013 sa uskutoční 25. - 28. júla, workshopy sa odohrajú už v týždni predtým, od 20. - 25. júla.

KioSK je festival pre aktívneho diváka a pre tých najaktívnejších ponúka dva intenzívne týždňové workshopy. Prvým z nich je pohybovo-divadelná dielňa s názvom „Rozhýbať sa k výrazu, rozhýbať sa k významu“. Tanečníci a performeri Zuzana Burianová a Peter Šavel a klavirista Kamil Mihalov ponúknu nové postupy pri tvorbe javiskového výrazu, významu či emócie prostredníctvom tela a pohybu.

Dielňa Zuzany Burianovej sa bude venovať hľadaniu a vytváraniu výrazu cez pochopenie vlastného tela v priestore. Inšpiráciou budú civilné gestá, či práca rúk, ktoré sú významotvornou súčasťou nášho tela. „Ochutnáme pojem „napätie a čas“ ako súčasť hereckej, či tanečnej akcie a vrhneme sa aj do práce s textom v pohybe.“

Workshop Petra Šavela a Kamila Mihalova je inšpirovaný kreatívnym procesom uplatneným v ich hudobno-pohybovom projekte Shifts. Bežný tvorivý postup, „od významu k pohybu“, sa rozhodli obrátiť naruby, aby tak hľadali nové cesty javiskovej kreativity. „Bude nás zaujímať vytvorenie pohybového materiálu oslobodeného od nutnosti niesť konkrétny význam. Pohráme sa s týmto materiálom v zmysle jeho hudobnosti, funkčnosti a architektoničnosti skôr než s jeho psychologizáciou. Budeme sa učiť rozpoznávať význam ako dôsledok samotného pohybového materiálu. Bude nás pritom zaujímať čo najširšia škála performatívnosti – od každodennosti až po predimenzovanosť.“

Workshop je otvorený všetkým, profesionálom – tanečníkom, divadelníkom a hudobníkom so záujmom o pohyb, ako aj neprofesionálom, ktorých práca s telom a tvorivý proces zaujíma a chcú svoju skúsenosť v tejto oblasti prehĺbiť.

V rámci projektu Škola svetelného dizajnu ponúkneme v spolupráci so združením Anténa workshop „Video Mapping“ s talianskym multimediálnym a vizuálnym umelcom Lucom Pulvirentim. Mapovanie videoprojekciou je relatívne nová projekčná technika, ktorá môže premeniť takmer akýkoľvek povrch do dynamického zobrazenia, ktoré prináša divákovi pohlcujúci zážitok. Základom workshopu je preskúmanie „priestoru a času“ prostredníctvom nového spektra možností, ktoré prinášajú videomappingové projekcie a klasické divadelné technológie. Cieľom dielne je pracovať na nových scénografických a dramatickým možnostiach a rozvíjať prepojenia medzi tradičným prístupmi a novými rozvíjajúcimi sa médiami.

Prihlasovanie je teda aktuálne tu a teraz, na kontaktoch Jaro Viňarský, workshow@physicalarts-sk.com, (workshop Rozhýbať sa k výrazu, rozhýbať sa k významu) a Katarína Ďuricová, katka@stanica.sk (workshop Video Mapping).

Poplatok za workshop v hodnote 50,00 € a so študentskou zľavou za 40,00 € zahŕňa aj permanentku na festival KioSK a možnosť stanovania v areáli Stanice Žilina-Záriečie. Kapacita dielní je obmedzená, preto ak si chcete užiť tento nevšedný divadelný kemping pod Rondlom, neváhajte!

Podrobné info o workshopoch nájdete v sekcii WORKSHOPY.

Application for summer theater camp KioSK is active! It offers two creative workshops and four days theater program for adults and children. Festival of new Slovak theater and dance will be going on from 25. - 28. July, meanwhile workshops will start a week earlier, from 20. - 25. July.

KioSK is a festival for the active audience and for the most active viewers it offers two intensive one week workshops. The first one is movement-theater workshop with the title „Move to the expression, move to the meaning“. Dancers and performers Zuzana Burianová and Peter Šavel and pianist Kamil Mihalov will offer you new approaches in creation of stage expression, meaning or emotion, through the body and the movement.

Workshop of Zuzana Burianová will be focused on searching and creating the expression through the understanding  of own body in the space. Inspiration will be civil gestures, whether work of the hands, which are a meaningful part of our body. “We will taste the term „voltage and time“ as a part of acting or dancing action and we will throw ourselves into the work with text in the movement.“

Workshop of Peter Šavel and Kamil Mihalov is inspired by a creative process, used in their musical-movement project Shifts. Present creative process „from meaning to the movement”, is turned upside down, according to the exploration of the new ways of stage creativity. „We will be interested in the movement material, which is free from necessity of carrying a certain meaning. We will play with this material in terms of its musicality, functionality and architectonicality rather than with its psychology. We will learn how to recognize the meaning of movement material. We will be interested in the most largest scale of performativity - from everydayness to exaggerating.“

Workshop is open to all, to professionals – dancers, actors and musicians with an interest in the move, as well as for non-professionals, who are interested in the work with the body and creative process and want to enhance their experience in this field.

Within the project Škola svetelného dizajnu (School of lightning design) we are offering, in collaboration with association Anténa, a workshop „Video Mapping“ with an Italian multimedia and visual artist Luca Pulvirenti. Mapping of videoprojections is a relatively new projection technique, which can turn almost any surface into a dynamic display, that brings to a viewer an immersive experience. The basis of the workshop is exploration of „space and time“ through a new range of possibilities, that videomapping projections and classical theater technologies are bringing. The aim of the workshop is to work on the new scenography and dramaturgy possibilities and to develop the links between the traditional approaches and new emerging medias.

Application is active here and now, for applications you can contact Jaro Viňarský, workshow@physicalarts-sk.com, (workshop Move to the expression, move to the meaning) and Katarína Ďuricová, katka@stanica.sk (workshop Video Mapping).

In the fee for the workshop in the amount of 50,00 € and for students 40,00 € there is included also a permanent ticket for festival KioSK and possibility for camping in the area of Stanica Žilina-Záriečie. Capacity of the workshops is limited, so do not hesitate with application in the case you want to experience this extraordinary theater camp under the Rondel!

Detailed information about workshops you can find in the section WORKSHOPS.