Yuri Korec & Co.

Vystaviť sa telu 2: Ne-činnosť

20 min.
performatívna príkladová štúdia
no language barrier

Prvky v telách, ako sodík, draslík, vápnik a horčík, prinášajú špecifický elektrický náboj. Takmer všetky bunky používajú tieto nabité prvky, nazývané ióny, na výrobu elektriny. Obsah bunky je chránený pred vonkajším prostredím bunkovou membránou. Tá je tvorená lipidmi, ktoré vytvárajú bariéru, ktorú môžu prekonať iba určité látky, aby sa dostali do vnútra bunky. Bunková membrána funguje nielen ako bariéra pre molekuly, ale tiež slúži ako spôsob, ako bunka generuje elektrické prúdy. Je rok 2033. Telo sa stalo živým akumulátorom na výrobu energie. Nič z tela nemôže vyjsť nazmar. Už nie je možné ďalej plytvať zdrojmi. Pre supersystém globálneho mozgu ľudstva sú všetci a všetko potenciálnou energiou.

Koncept a choreografia: Telo Juraj Korec
Choreografia a performancia: Telo Anja Naňová
Produkcia: Telo Martin Krištof / Skrzprst, o.z.
Foto: Nela Rusková

Tanečné, a aj to každodenné telo komunikuje v neutíchajúcom prúde neverbálnych kódov. Vedome aj podvedome. Je v neustálej performancii samého seba, tak aby rozpoznalo nielen samo seba, ale aby jeho identitu, jedinečnosť, druh aktuálnej činnosti či rozpoloženie identifikovali (alebo zámerne neboli schopné identifikovať) aj ostatné telá. Ako vystaviť telo ako objekt a amplifikovať tekutosť tohto procesu bez toho, aby sme s ním interagovali ako so subjektom? Ako nainštalovať a vystaviť žijúce telo v ne-pohybe bez choreografickej a divadelnej časovosti, v čase bez minulosti a budúcnosti?

Performatívna príkladová štúdia Ne-činnosť je druhou zo série umeleckého výskumu na tému Telo v galérii v produkcii Skrzprst, o.z. v spolupráci s Yuri Korec & Co. Je pokračovaním prvej štúdie s titulom Vystaviť sa telu, ktorá vznikla v spolupráci s teoretičkou umenia Michaelou Hučko Paštekovou v júni 2023. Choreograf Juraj Korec v spolupráci s performermi a performerkami skúma vystavovanie živého tela v prostredí galérie cez optiku choreografických postupov.

Partneri: Platforma pre súčasný tanec PlaST; TeloCvičňa, rezidenčný priestor; Kiosk Festival
Zdroje: Marian Nanias: Jadrová energia – Je ľudské telo baterka z Matrixu? (2), 2021, Blog Sme
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

The dancing and even the everyday body communicates in an unceasing stream of non-verbal codes. Consciously and subconsciously. It is in a constant performance of itself, so that it recognizes not only itself, but that its identity, uniqueness, type of current activity or mood are identified (or deliberately not able to be identified) by other bodies as well. How to expose the body as an object and amplify the fluidity of this process without interacting with it as a subject? How to install and exhibit a living body in non-movement without choreographic and theatrical temporality, in time without past and future?
The performative example study Non-activity is the second in a series of artistic research on the topic Body in the gallery produced by Skrzprst, o.z. in cooperation with Yuri Korec & Co. It is a continuation of the first study with the title Expose to the body, which was created in collaboration with art theorist Michaela Hučko Pašteková in June 2023. Choreographer Juraj Korec, in collaboration with male and female performers, explores the exposure of a living body in a gallery environment through the lens of choreographic procedures.