Yuri Korec & Co.: PRÍBEH

45 min.,
tanečná perfromancia,
no language barrier

 

Inšpirovaní sci-fi poetikou, v ktorej sa ľudské telo často ocitá v nezvyčajných, až nehostinných podmienkach a čelí prekvapivým výzvam, choreograf Juraj Korec s tvorivým tímom vytvárajú pre päť tanečných tiel špecifickú hraciu plochu. Neplatia v nej časopriestorové súradnice, chýba horizont, zdanlivo teda neexistuje ani minulosť ani pokrok. Pohyb je možný, no iba späť. Kam sa dá ísť, ak možno len cúvať? Kto je táto pätica, prečo a ako sa tam ocitli? Kam sa chcú dostať, ak neprestajne opúšťajú poznané? Každý zvlášť a napokon aj spoločne. V akej chvíli sa ich príbeh zastavil a čomu vlastne čelia v zajatí neúprosného algoritmu? 

Výrazovosť tiel je skrotená, hutná a neúprosná. Ich príbeh sa vynára v jemných odtieňoch, vo fragmentoch pohybu a jeho zastavení. Niektoré časti príbehu sa zdajú dôležité, iné sú pominuteľné a zameniteľné s množstvom iných, rovnako ako tisíce mikropríbehov, ktoré sa nám do tiel dennodenne zapisujú.

Medzinárodný koprodukčný tanečný projekt PRÍBEH prináša zamyslenie sa nad spôsobom rozprávať telom príbehy využívajúc radikálnu stratégiu, ktorá divákom ponúka pozorovanie telesných identít vskutku vo voyeuristickom priestore, v ktorom sa pohľady performerstva a divácta nikdy nestretnú. V momentoch zrodu a opätovného zániku identít postáv sa črtajú motivácie ich činov. Projekt je súčasťou širšieho a dlhodobého záujmu Juraja Koreca o performativitu tela v rámci súčasného tanca a vizuálnych médií a nadväzuje na interdisciplinárny výskumný projekt Vystaviť sa telu. Samotné javiskové dielo začalo svoj príbeh rezidenciou v rámci festivalu Kiosk 2023 a vyvrcholilo rezidenciou a premiérou v centrálnom priestore Novej synagógy Žilina v júni 2024. Na dielo nadväzuje aj pohybová inštalácia NEPRÍBEH (Bariéra) uvádzaná v galerijnom prostredí.

Koncept a choreografia: Juraj Korec
Choreografia a performancia: Alexandra Mireková, Eva Priečková, Eli Hooker / Lukáš Bobalik, Jakob Jautz, Silvia Sviteková 
Dramaturgia: Maja Hriešik
Scénografia: Jakub Kopec
Zvukový dizajn: Matúš Bolka
Grafický dizajn: Kristína Šebejová
Produkcia a koncepcia: Martin Krištof, Skrzprst
Koprodukcia: CieLAROQUE / helene weinzierl
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Culture Moves Europe.
www.yurikorec.eu
@yurikorecandco

ENGLISH

Yuri Korec & Co.:  The STORY

Inspired by sci-fi poetics, in which the human body often finds itself in unusual, even inhospitable conditions and faces surprising challenges, choreographer Juraj Korec and the creative team create a specific playground for five dancing bodies. Space-time coordinates do not apply in it, there is no horizon, so seemingly there is neither past nor progress. Movement is possible, but only back. Where can you go if you can only backtrack? Who is this five, why and how did they end up there? Where do they want to get if they keep leaving acquaintances? Each separately and finally together. At what point did their story stop and what do they actually face in the captivity of an inexorable algorithm?

The expressivity of the bodies is tamed, dense and relentless. Their story emerges in subtle nuances, in fragments of movement and its cessation. Some parts of the story seem important, others are fleeting and interchangeable with many others, just like the thousands of micro-stories that are written into our bodies every day.

The international co-production dance project PRÍBEH brings reflection on the way to tell stories with the body using a radical strategy that offers the audience the observation of bodily identities in a truly voyeuristic space, in which the views of the performer and the spectator never meet. In the moments of birth and re-disappearance of characters' identities, the motivations of their actions are outlined. The project is part of Juraj Korec's broader and long-term interest in the performativity of the body within contemporary dance and visual media and is a follow-up to the interdisciplinary research project Expose yourself to a body. The stage work itself began its story with a residency as part of the Kiosk 2023 festival and culminated in a residency and premiere in the central space of the New Synagogue in June 2024. The work is also followed by the movement installation Not a story presented in a gallery environment.